- Et hvert dødsfall som følge av brann, er ett for mye. Likevel er det grunn til å glede seg over halvårsstatistikken som de siste tre årene har holdt seg lav sammenlignet med tidligere år, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Blant de omkomne i brann hittil år er tolv menn og fire kvinner. Det er ingen barn blant de omkomne. Selv om halvårsstatistikken bekrefter en positiv trend er Søtorp nøktern optimist med tanke på resultatet for året som helhet.

- Dødsbrannstatistikken inneholder forholdsvis små tall, og vi vet av erfaring at brannskadebildet kan endre seg mye fra en måned til den neste, påpeker Søtorp.

Økt brannsikkerhet

Mer interessant enn å sammenligne dødsbrannstatistikken år for år og måned for måned mener Søtorp det er å se på utviklingen i et lengre tidsperspektiv, og da sammenholdt med befolkningsveksten.

Siden 1970 og frem til 2018 har folketallet i Norge økt med om lag 1,4 millioner. I den samme perioden er gjennomsnittstallet for omkomne i brann redusert fra 1,68 til 0,89 branndød per 100 000 innbyggere.

- I denne perioden er både brannregelverket og byggereglene forbedret. Dessuten er det iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak som også har bidratt til økt brannsikkerhet i samfunnet. I tillegg kommer informasjonsprosjekter og holdningskampanjer som har rullet og gått i en årrekke, poengterer Søtorp.

Fortsatt mye ugjort

Selv om det er gjort mye godt forebyggende arbeid siden 1970-årene, mener Søtorp at det fortsatt er mye ugjort. I likhet med DSB har Brannvernforeningen en nullvisjon for omkomne i brann. Søtorp tror det er mulig å fjerne brann som sannsynlig livstruende hendelse i boliger, industri og næringsliv, institusjoner og andre offentlige virksomheter.

- Det forutsetter imidlertid medvirkning fra et samlet brannvernmiljø og en enda sterkere brannverninnsats, særlig mot risikoutsatte grupper som hjemmeboende eldre og personer som sliter med rus og psykiske lidelser, fremholder Søtorp.