Under en befaring i fjor høst oppdaget nasjonalparkforvalter sammen med naturoppsynet en ulovlig bygd bru. Brua var laget av 5-6 nyhogde furutrær og rosa nylontau. Brua ble fjernet samme dag som den ble oppdaget. I etterkant ble det funnet en video på Youtube. Der gikk det fram at to privatpersoner har bygd en bro over en større bekk, og materialene for å bygge brua var av flere nyhogde furutrær. Dette viste seg å være den samme brua som ble oppdaget og fjernet under den tidligere befaringen.

Lovbruddene har skjedd i Femundsmarka nasjonalpark mellom Storrundhåen og Storfisktjønnan. I etterkant har Nasjonalparkstyret blitt tipset fra flere personer om de samme videoene. Disse personene synes dette var et trist syn og så på dette som hærverk.

Nasjonalparkstyret behandlet saken og valgte å anmelde de to privatpersonene for ulovlig hogst og bygging av bru. Nasjonalparken er vernet mot en slik type inngrep. Her er også all vegetasjon vernet mot skade og ødeleggelse. Dette gjelder også døde trær. Det er bra at slike saker blir fulgt opp av nasjonalparkstyret og politiet. Vi ønsker at folk skal bruke marka, samtidig som at det er viktig at vernet og verneformålet ivaretas og er godt kjent blant brukerne, sier styreleder i nasjonalparkstyret Christian Elgaaen.

Politiet i Trøndelag har etterforsket saken og påtalte de to privatpersonene. Det var to voksne personer, en far og en sønn fra Sør-Norge på tur i nasjonalparken. Saken ble nå nylig avgjort med et forelegg på 10 000 kr mot faren som påtok seg ansvaret for handlingene.

I Femundsmarka er det store utfordringer med at folk feller trær og gjør skade på vegetasjon. Bygging av bru blir sett på som et inngrep i landskapet. En slik atferd er uønsket og hører ikke hjemme i en nasjonalpark. Det er viktig for nasjonalparken og verneverdiene at handlinger som dette får en konsekvens, sier nasjonalparkforvalter Sindre Valan.