Ei familiegruppe består av ei morgaupe ifølge med en eller flere unger. Bestandsregistreringen av gaupe i Norge og Sverige er innrettet mot å registrere familiegrupper av gaupe, og antall dyr i bestanden beregnes ut fra dette.

– Vi oppfordrer publikum til å bidra i bestandsovervåkingen ved å melde fra om synsobservasjoner eller spor etter familiegrupper. På denne tiden av året er flere gauper som går i lag som oftest ei familiegruppe. Men snart starter parringstiden, og da vil det være svært vanskelig å skille mellom to voksne dyr og ei familiegruppe, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Meld raskt ifra!

Rovdata oppfordrer publikum til å melde fra på telefon til den lokale rovviltkontakten i SNO eller via rapportsystemet Skandobs, som er tilgjengelig både på internett eller via app på mobiltelefon.

Innmeldte observasjoner vil bli vurdert av personell fra SNO, og ved mistanke om familiegrupper vil de bli fulgt opp med undersøkelser i felt, der det er mulig.

Ring gjerne en rovviltkontakt

Registreringsperioden pågår fra oktober til og med februar måned hvert år, og det er Statens naturoppsyn som har feltansvaret. Det er også etablert et samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) om systematisk sporsøk i hele landet.

– Det er svært viktig at observasjonen kommer fram til oss i SNO så tidlig som mulig, fordi vær og andre forhold kan forringe sporkvalitet og gjøre det vanskeligere med videre undersøkelser. Ring derfor gjerne direkte til en av våre rovviltkontakter i området når du gjør en observasjon, sier Jan Paul Bolstad, seksjonsleder for rovviltdokumentasjon i naturoppsynet.

I enkelte regioner betaler Fylkesmannen et honorar for observasjoner av familiegrupper av gaupe som lar seg dokumentere, som for eksempel i Nordland.

55 familiegrupper forrige vinter

Basert på alle innkomne observasjoner, beregner Rovdata hvor mange gaupefamilier vi har i landet ved hjelp av såkalte avstandsregler (les mer om avstandsreglene på Rovdyrbloggen). Antall familiegrupper brukes deretter til å beregne størrelsen på gaupebestanden. Det er derfor viktig at flest mulig av familiegruppene dokumenteres hvert år.

– Gaupebestanden ble i 2019 beregnet til cirka 323 dyr i Norge, ut fra 55 registrerte familiegrupper. Dette var status før kvotejakta startet. Antallet familiegrupper har de siste sju årene ligget under det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper av gaupe, forteller Kindberg.

Gaupeungene fødes oftest fra midten av mai til midten av juni og følger normalt mora til de nærmer seg ettårsalderen.

Felles rapport for Skandinavia

Etter at feltarbeidet er gjennomført vil Rovdata gå gjennom og kvalitetssikre feltmaterialet.

– Resultatene oppsummeres i en nasjonal rapport. Det gis også ut en felles skandinavisk rapport, der vi har slått sammen tallene med Sverige. Slik får vi en felles oversikt over gaupebestanden på skandinavisk nivå, avslutter Kindberg.