Kort oppsummert

  • Sykefraværet i Trøndelag har økt betydelig, med en økning på 7,2 prosent i det siste år.

  • Muskel- og skjelettlidelser, samt psykiske lidelser, er hovedårsakene med nesten 60 prosent av alle tapte dagsverk.

  • NAV Trøndelag vil bistå arbeidsplasser med høyt sykefravær og arbeider for å forbedre arbeidsmiljøet.

  • Det er en klar kjønnsforskjell i sykefraværet, med kvinner som har 8,1 prosent og menn som har 4,5 prosent.

  • Dette indikerer en viktig utfordring som Trøndelag og regionens ansatte står overfor.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

Sykefraværet i Trøndelag har opplevd en betydelig økning, og tallene fra siste del av fjoråret er bekymringsfulle. Kun to fylker, Vestfold og Oslo, har opplevd en større økning enn Trøndelag, som har sett en økning på 7,2 prosent.

Den største andelen av legemeldt sykefravær i Trøndelag skyldes muskel- og skjelettlidelser samt psykiske lidelser. Disse to diagnosene alene står for nesten 60 prosent av alle tapte dagsverk. I fjerde kvartal var det en økning i det legemeldte sykefraværet fra 5,7 prosent til 6,1 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Vil hjelpe

NAV Trøndelag har uttalt at de er klare til å bistå arbeidsplasser som sliter med høyt sykefravær. Deres bransjeprogram er skreddersydd for å møte utfordringer i ulike sektorer, med mål om å forbedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet.

Psykiske lidelser har hatt den største økningen i tapte dagsverk sammenlignet med tidligere kvartaler, med en økning på 17 001 dagsverk fra året før.

Forskjell mellom kjønnene

Det er også en stor forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder sykefravær. Kvinner har et sykefravær på 8,1 prosent, mens menn har et sykefravær på 4,5 prosent. Totalt ble det registrert 39 032 tilfeller av sykefravær i Trøndelag i fjerde kvartal 2023.

Sykefraværet har økt i alle næringer, med høyest sykefravær innen helse- og sosialtjenester med 8,8 prosent. Det har også vært en økning innenfor alle yrkesgrupper, med unntak av militære yrker og uoppgitt.

Andelen graderte sykefravær har også økt, med 28,1 prosent av sykefraværet gradert. Dette er en økning fra året før, og Trøndelag er det fylket med den høyeste andelen graderte sykefravær.

Til tross for disse utfordringene, er det viktig å merke seg at flertallet av sykemeldingene er korte, med 83,9 prosent av alle avsluttede tilfeller av sykefravær avsluttet innen åtte uker.

Lavest og høyest i nord

Det er imidlertid klare geografiske forskjeller i sykefraværet i Trøndelag, med Røyrvik som har det laveste sykefraværet på 3,4 prosent, mens Grong har det høyeste sykefraværet på 7,5 prosent.

Det økende sykefraværet er en utfordring som Trøndelag står overfor, og det er viktig at det tas nødvendige tiltak for å adressere denne trenden og forbedre arbeidsmiljøet for alle ansatte i regionen.