- Røros er på full fart ut av ROBEK-lista, konkluderte SVs Bjørn Salvesen da Røros kommunestyre behandlet tertialregnskapet for andre tertial.

- Dette er en gladsak. Økonomien er under kontroll. Men SV er bekymret på trykket på hjemmetjenesten. Det er lagt ned en god del sykehjemsplasser og vi har heller ikke greid å bygge omsorgsboliger, sa Salvesen.

Både Salvesen og ordfører Hans Vintervold berømmet alle for den jobben som er gjort.

Regnskapet viser et mindreforbruk på 2,3 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes høyere inntekter enn forventet. Virksomhetene har så langt i år et akkumulert merforbruk på 2,1 millioner kroner i forhold til budsjett. De største avvikene skyldes overføring til private barnehager og drift av barnehager i Røros sentrum, skriver konomisjef Roger Mikkelsen i sin kommentar til regnskapet.

Men Mikkelsen legger til at "sjøl om økonomien så langt er under kontroll i år, har Røros fortsatt en svært anstrengt økonomi og ingen reserver i budsjettene eller på fond. Han lister opp en rekke usikkerhetsmomenter som må følges ekstra nøye gjennom året.

Kommunestyret tok den framlagte teritalrapporten til orientering. Kommunestyret vedtok også noen budsjettendringer. Blant annet overføres en halv million kroner til anskaffelse av nye biler i feiertjenesten.