Kanskje burde overskrifta vært " Tydal må stramme inn".

Ordfører John Paulsby innledet til debatten da kommunestyret torsdag kveld ga seg i kast med årsmelding og årsregnskap for 2013.

Økonomisjef Marthe Rønning Græsli orienterte om nøkkeltall og gjennomgikk sentrale områder ved utviklinga av kommuneøkonomien i Tydal.

Tydal er en av kommunene som i 2013 kommer ut med et såkalt "mindreforbruk", eller et overskudd, på knapt 500.000 kroner.

Likevel synker netto driftsresultat til 0,3 prosent, mens Fylkesmannen anbefaler at dette bør ligge på 3 prosent.

- Driftsutgiftene er høyere enn inntektene, sa økonomisjefen da hun gjennomgikk Kostra-tallene for Tydal kommune.

Tydal kommune bruker 150.000 kroner pr innbygger til drift, bruker 50.000 kroner mer pr elev i skolen og 30.000 kroner mer pr barnehagebarn enn andre sammenlignbare kommuner.

Låneopptaket har økt, disposisjonsfondet er redusert (6 mill kr ved utgangen av 2013), og all eiendomsskatt går til drift.

Både rådmann og ordfører har tidligere uttalt at driftsnivået må ned, og ordføreren gjentok i møtet advarselen til de folkevalgte om at dette arbeidet må starte umiddelbart.

Budsjettkonferansen i august blir første utfordring for de folkevalgte.

Bør spare 3,5 mill i 2014

- Utgiftsnivået bør reduseres med 3,5 millioner kroner i 2014, og så langt har vi ikke tatt inn noe. Det betyr at høstens oppgaver blir tøffe, men helt nødvendige. Det sa rådmann Lars-Erik Moxness.

Han poengterte at det er lønn som utgjør de største utfordringene.

- Vi bør vurdere om en skal reansette når kommunale stillinger blir vakante. Det kan bety at tjenester blir redusert eller at de ansatte må utføre flere oppgaver, sa rådmannen. Han anslo at reduksjonene omgjort til stillinger vil bety mellom 5 og 6 færre ansatte.

Følg debatten på Nea Radio, enten på FM eller på nett!