I dag markeres Frivillighetens dag over hele landet. I flere trønderske kommuner arrangeres det kulturkvelder, med utdeling av frivllighetspriser og med mye lokal kultur.

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) tilsvarer den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge rundt 142 000 årsverk. 55 prosent av befolkninga over 15 år har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året. Dette er riktignok en nedgang fra tidligere og må trolig sees i sammenheng med koronapandemien.

Tall fra SSB viser at frivillig arbeid bidro med en verdiskapning tilsvarende 78 milliarder kroner i 2018.

78 prosent av befolkninga er medlem i minst én organisasjon, og 48 prosent av befolkninga er medlem i minst to organisasjoner.

Inntektskildene til ideelle og frivillige organisasjoner er 27 prosent statlige og 17 prosent kommunale og fylkeskommunale midler gjennom overføringer og kjøp av tjenester. Videre kommer 45 prosent fra husholdninger og 12 prosent fra andre private aktører, viser SSBs tall.

Hør mer om Frivillighetens dag i Nea Radio.

Kilder:

Frivillighet Norge SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020 SSBs Levekårsundersøkelse 2020 Frivillighetsbarometeret 2021