Statsforvalteren i Trøndelag skriver i en pressemelding at merking av rein og registrering av reinmerke er regulert i reindriftsloven. All rein i det samiske reinbeiteområdet skal være merket med eierens merke, som må være registret i et merkeregister. Et reinmerke er ikke noe man automatisk får, det er noe man må søke om.

Dette gjelder for helt nye merker, men også hvis man skal overta et merke som allerede er i bruk - f.eks. fra foreldre eller andre slektninger.

To nemder i fylket

I Trøndelag har vi to merkenemnder, henholdsvis merkenemnda i Nord-Trøndelag reinbeiteområde og merkenemnda i Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde. Hittil i år er det godkjent ni merker i de to nemdene.

-Når vi mottar en søknad om reinmerke sjekker vi at alt det formelle ved søknaden er i orden. Deretter sendes søknaden på høring til alle sijteandeler i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag/ Hedmark reinbeiteområde, Sametinget i Sverige og Statsforvalteren i Nordland. På det viset får vi fanget opp eventuelle merknader eller klager på reinmerket, sier rådgiver Annette Brede ved Statsforvalterens reindriftsavdeling i Trøndelag.

Det er ikke bare, bare dette med merker altså?

-Nei, etter høringsrunden skal saken avgjøres av den regionale merkenemnda. Godkjente merker sendes så ut på kunngjøring, med en klagefrist på to måneder. Dersom det ikke kommer inn ytterligere klager eller merknader, blir merket godkjent og registrert i et merkeregister. Kommer det derimot inn klager på de kunngjorte merkene, må saken opp på nytt i merkenemnda, før saken eventuelt sendes videre til klagenemda som fatter endelig vedtak, forklarer Brede.

Hvorfor et eget register?

-Hensikten med merkeregisteret er å ha kontroll over hvilke merker som er i bruk, og hvem som eier du ulike merkene. Når et merke er endelig godkjent, sender vi ut et registreringsbrev, eller merkebevis som vi kaller det. Merkebeviset er et høytidelig dokument med stor betydning for merkeinnehaveren, så dette sendes ut i papirform, på ekstra tykt og fancy papir, og bevisene er skrevet både på sørsamisk og norsk, forteller Annette Brede.

For å ivareta en velordnet reindrift skal merkenemndene forsøke å bevare tradisjonell bruk og utforming av reinmerker, og målet er at tradisjonelle familiemerker skal bevares innad i familien.

Du kan lese mer om reinmerker på denne siden.

Fakta om merkenemndene

- Nemda for Nord-Trøndelag reinbeiteområde har tre medlemmer, med hver sin oppnevnte personlige vara.

- Det er utsted tre merkebevis i Nord-Trøndelag reinbeiteområde i 2021. - Nemda for Sør-Trøndelag og Hedmark renbeiteområde har fem medlemmer, med hver sin personlige vara.

- Det er utsted seks merkebevis i Sør-Trøndelag reinbeiteområde hvorav en sak er godkjent i klagenemda.

- Ved en eventuell klage på nemdas avgjørelse, går saken til «klagenemda for reinmerkesaker».