Formannskapet i Holtålen behandlet og vedtok enstemmig tirsdag, kommunedirektørens forslag om å avvikle Gaulafondet i sin helhet og sette resterende midler over på et bundet driftsfond for å dekke kommunens egenandeler for bredbånds- og mobiltelefonutbygging.

Saldoen på fondet er i dag på omlag 3,3 millioner kroner.

Pilotkommune

Holtålen har sammen med Høylandet og Meråker søkt Trøndelag fylkeskommune om å bli pilotkommuner på utbygging av resterende områder når det gjelder bredbåndsutbygging. Holtålen kommune sin egenandel for å få realisert denne utbyggingen er per i dag på 3,6 millioner kroner.

Erstatning for vern av Gaula

Gaulafondet og dets fondskapital var en billighetserstatning på 10 mill. kr for varig vern av Gaula mot vasskraftutbygging. Beløpet ble bevilga over statsbudsjettet i 1990.

Det har opp gjennom årene vært gjort flere endinger av vedtektene av fondet – senest i 2016.

I vedtektene står det blant annet at fondskapitalen bare kan benyttes til infrastrukturtiltak i kommunen og lån. Det står også at avkastningen av fondet kan benyttes til tilskudd og betingede lån.

Når det gjelder tilskudd kan den dette gis til næringsutviklingstiltak i kommunen og til regionale næringstiltak av betydning for Holtålen. Det kan også gis som tilskudd til helt spesielle formål innen primærnæring.

Videre heter det at Gaulafondet fortrinnsvis skal anvendes til næringsformål - det vil si direkte næringsutvikling, og unntaksvis benyttes til investering i kommunale fellestiltak. Dersom det gjøres unntak og prioriteres bruk av fondsmidler til investering i nye kommunale fellestiltak, skal det ha grunnlag i næringsplanen.

To lånetakere

Per i dag er det to låntakere i fondet. Det er Novola hyttegrend og Hessdalen vassverk. Når fondet avvikles blir begge disse lånene overført til Risikokapitalfondet.

Debatten

Jan Arild Sivertsgård (AP): Viktig med fiberutbygging til så mange som mulig slik at bosetting kan opprettholdes. Bifaller innstillingen.

Liv Rønning (SP): Støtter Sivertsgård.

Dag Knudsen (AP): Riktig bruk av pengene. Kobbernettet stenges i 2022 - noe som gjør at flere da mister internett. Støtter forslaget til vedtak.