Forhandlingsutvalget ved St.Olavs hospital har lagt frem utkast til samarbeidsavtale mellom kommunene i Sør - Trøndelag og St. Olavs hospital.

Torsdag kveld behandlet kommunestyret på Røros samarbeidsavtalen. I saksutredningen  står det blant annet at ved å inngå denne samarbeidsavtalen oppfyller begge parter sin lovpålagte plikt i henhold til Lov om helse og omsorgstjenester av 14.juni 2011 og Lov om spesialisthelsetjenester av 2. Juli 1999.

Avtalen skal bidra til at pasienter mottar et helhetlig, forutsigbart og faglig godt tilbud i helse og omsorgstjenestene. Avtalen konkretiserer oppgave - og ansvarsfordelingen mellom kommunene og helseforetaket. Den skal etablere gode samhandlingsarenaer som sikrer at partene videreutvikler og implementerer omforente samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder.

Kommunen og helseforetaket er gjennom lovverket tillagt hver sin kompetanse - og ansvarsområder. Virkeområdet for samarbeidsområdene er de områder hvor det er behov for et samarbeid om pasientene. Samarbeidsavtalen erstatter tidligere overordet samarbeidsavtale.

Avtalen trer i kraft ved signering, og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf helse og omsorgstjenestelovens § 6-5 andre ledd. I tilfelle motstrid mellom denne avtalen og retningslinjene skal denne avtalen har forrang.

Rådmannen la fram saken med følgende innstilling:

- Røros kommunestyre slutter seg til overordnede samarbeidsavtale og tilhørende retningslinjer mellom Røros kommune og St. Olavs hospital HF.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.