Røros kommunestyre vedtok torsdag kveld at det innføres nydyrkingstilskudd i Røros kommune.

Kommunen innvilger tilskudd til nydyrking til landbruksforetak som er i drift i Røros kommune. Tilskuddet gjelder planer som er godkjent etter 1. januar 2016.

Retningslinjer for tilskudd til nydyrking i Røros kommune:

1. Tilskuddsberettiget areal kan være eget areal eller leid areal med godkjent leieavtale

2. Søker ma drive landbruksforetak, og være berettiget til produksjonstillegg i jordbruket

3. Dyrkingsplanen ma være godkjent av kommunen etter gjeldende retningslinjer

4. Tilskudd utbetales etter at arealet er godkjent av kommunen og oppmalt

5. Arealbegrensning pr. søker, inntil 50 dekar

6. Dersom det er for lite midler et ar, kan det søkes pa nytt et følgende ar

7. Søknadsfrist : En arlig frist, 1.november

8. Tilskuddssats : kr.500.- pr dekar

9. Krav til søknad: Etter gjeldende regelverk og forskrift

10. Kommunen skal kontrollere alle opplysninger som er relevant for søknaden. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt dersom det oppstar forhold som er i strid med forutsetningene.

Rune Krogh (Sp) berømmet Røroslista for å ha fått til en ordning med nydyrkingsskudd.