I en grunnundersøkelse gjennomført av Acciona, som er entreprenøren for E6-byggingen mellom Ranheim og Værnes, kommer det fram at grunnforholdene på sørsiden av Stavsjøfjelltunnelen i Hommelvik er vesentlig dårligere enn først antatt.

Må flyttes

Malvik kommune ble kjent med Accionas bekymring for grunnforholdene i et brev de mottok mandag denne uken.

Acciona mener opplysninger om grunnforholdene ved utløpet av Stavsjøfjelltunnelen er alvorlige. Undersøkelsene er der det skal bygges ny vei og bro over Homla. De nye grunnundersøkelser er gjennomført av Rambøll, som konkluderer med at grunnforholdene i området er vesentlig dårligere enn først antatt.

Acciona mener at konsekvensen av funnet er at veien må flyttes til annet sted i terrenget, og entreprenøren utelukker ikke at området må anses å være utrygt uavhengig av fortsatt arbeid med etableringen av ny E6 og bro over Homla.

Ikke enig

Nye Veier deler ikke Accionas bekymring. Det kom fram på et møte mellom Nye Veier og Malvik kommune onsdag ettermiddag.

I møtet vedgikk selskapet at dette var en feilvurdering fra Nye Veiers side. Videre uttrykte Nye Veier i møtet at de ikke deler den akutte bekymringen fra sin entreprenør. Nye Veier bekreftet også at det er gjort stans i arbeidet. Acciona hevder i samme brev at selskapet allerede tidlig i desember 2022 varslet Nye Veier om disse opplysningene. Entreprenøren skal allerede da ha oppfordret Nye Veier til å varsle myndigheter og andre berørte.

Ordfører Trond Hoseth opplyser at han vil kalle inn formannskapet til et ekstraordinært møte førstkommende mandag. Her vil også Nye Veier bli innkalt for å redegjøre for saken.

Ikke på akkord med sikkerheten

I en pressemelding fra Malvik kommune onsdag, kommer det fram at de er svært kritisk til at Nye Veier ikke har varslet kommunen om situasjonen.

- Malvik kommune er sterkt kritisk til at Nye Veier unnlot å varsle kommunen om funnene i rapporten fra Rambøll tidlig i desember. Kommunen forlanger at Nye Veier snarest fremskaffer dokumentasjon som avkrefter de alvorlige opplysningene som kommer frem i brevet fra entreprenøren Acciona.

Malvik kommune aksepterer ikke at verken vegbygging eller andre utbyggingsprosjekter går på akkord med innbyggernes og storsamfunnets trygghet og sikkerhet.

Kommunen har tatt kontakt med NVE for faglig støtte og råd om veien videre.

I påvente av mer kvalitetssikret informasjon og vurderinger av grunnforholdene, krever Malvik kommune full stans i vegbyggingen på sørsiden av Stavsjøfjelltunnelen.

Malvik kommune vil publisere ny informasjon så snart oppdatert informasjon foreligger.