Saksliste

RS Møteprotokoll - kontrollutvalgets møte 10.06.2022 RS Selbu fjellstyre - årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2021 RS LVK | Felles høringsuttalelse til finansdepartementets forslag til endringer i eiendomsskatten

PS 39/22 Kvalitetsmelding helse og omsorg 2022 PS 40/22 Innspill til nasjonal helse- og samhandlingsplan PS 41/22 Ny organisering og finansieringsmodell for vannområdene Nea-Nidelva og Gaula 2022 PS 42/22 Taes til orientering, ROS-, Forebyggende- og Beredskapsanalyse PS 43/22 Renteøkning - ansvarlig lån og forskuddsfinansieringer PS 44/22 Lånefinansiering KLP September 2022 - utbedringer SIFA

Tilleggssak:

PS 45/22 Tilleggsbevilgning - nytt renseanlegg Moslett

Kommunedirektørens innstilling: 1. Kommunestyret tilleggsbevilger 1 mill kr (eks. mva) til objekt 7026 nytt renseanlegg Moslett. 2. Tilleggsbevilgning finansieres med lånemidler som omdisponeres av ramme for objekt 7013 Høydebasseng Molia 3. Ny ramme for objekt 7013 Høydebasseng Molia blir etter omdisponering 11,5 mill kr

Saksopplysninger: I Handlingsplan økonomiplan 2022-2025 ble det vedtatt bevilget 5,5 mill kr til bygging av nytt renseanlegg Moslett.

Vurdering: Etter anbudsrunde er det klart at bevilgning ikke er tilstrekkelig for gjennomføring av tiltaket. Ny kostnadsberegning viser en totalsum for prosjektet på 6,5 mill kr. Kommunedirektøren ber derfor om en tilleggsbevilgning på 1 mill kr eksl mva. Som finansering foreslås det omdisponering av ramme for Høydebasseng Molia. Prosjektet er ferdig (byggeregnskap mangler) med et beregnet mindreforbruk på 4,6 mill kr. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere bevilgning til objekt 7013 Høydebasseng med 1 mill kr (fra 12,5 mill kr til 11,5 mill kr (eks.mva)) og omprioritere dette til finansiering av tilleggsbevilgning 1 mill kr på objekt 7026 renseanlegg Moslett. Ny ramme for prosjektet vil etter tilleggsbevilgningen bli 6,5 mill kr (eks.mva)til kommunestyrets møte 21.09.22.pdf