Koronaepidemien fører til skyhøyt antall permitteringer og oppsigelser.

– NKF slutter opp om myndighetenes tiltak, råd og oppfordring til dugnad for å bekjempe smitten. Samtidig er vi opptatt av å bidra i den andre dugnaden som handler om å stimulere til økonomisk aktivitet for å sikre arbeidsplasser der det er mulig. Her gjør kommunene allerede en god del, sier Rune Aale-Hansen administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening – NKF.

Hele verden er i unntakstilstand som følge av koronapandemien. I Norge har tiltakene for å bekjempe smitten rammet store deler av næringslivet og ført til rekordhøyt antall permitteringer og oppsigelser. Norsk Kommunalteknisk Forening – NKF slutter opp om regjeringens tiltak, råd og oppfordringer for å bekjempe smitten, og peker samtidig på behov for å opprettholde økonomisk aktivitet der det er mulig – for å sikre arbeidsplasser.

– Dugnaden vi alle deltar i nå for å bekjempe smitten er viktig. Den andre siden av denne dugnaden blir også stadig viktigere; nemlig å bidra til å holde norsk økonomi i gang så langt det lar seg gjøre. Det handler kort og godt om å bidra til å opprettholde og, på sikt, reetablere arbeidsplasser, slik at alle de tusener som nå blir permittert eller oppsagt, så fort som mulig kommer tilbake i jobb, sier Rune Aale-Hansen administrerende direktør i NKF: – I denne sammenheng er offentlige sektor og spesielt alle landets kommuner viktige drivkrefter for å opprettholde næringsaktivitet i små og store lokalsamfunn. Allerede rapporterer mange kommuner at de fremskynder planlagte rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter. De fleste av oss forstår at 2020 sannsynligvis vil være et år som for de fleste i best fall gir nullvekst, men for mange et underskudd. Kommunene er beredt til å ta et større ansvar, men skal de klare det vil det være behov for ekstra tilskudd for å finansiere aktivitet som ikke er planlagt innenfor årets budsjettrammer.

Mye god lokal innsats i hele kommune-Norge

– For øvrig gjør ansatte i hele kommune-Norge en formidabel innsats, som er viktig i denne sammenheng. Byggesaksbehandlere jobber ufortrødent med å ferdigstille byggesøknader slik at byggeprosjekter kan komme i gang. Renholdsarbeidere jobber for fullt for å oppfylle strengere hygienekrav i formålsbygg. Prosjektledere jobber iherdig med å tilpasse byggeplasser til hygienekrav for å kunne fullføre pågående prosjekter; noe som strengt tatt ikke er veldig krevende for de som er rutinerte på å håndtere regler for helse, miljø og sikkerhet, sier NKF-direktøren: – Dette er bare en håndfull eksempler på innsatsen som nå gjøres. Samtidig innretter brannvesenet seg best mulig med flere på hjemmevakt for å unngå smittefare samtidig som beredskapen ivaretas. Og veisjefene passer på måkeberedskap i de delen av landet der det fortsatt er mye snø, for å sikre fremkommelighet blant annet for mat og medisiner.

Økonomiske utfordringer for kommunene

– Det er god grunn til å forvente inntektssvikt for kommunene som følge av redusert skatteinngang knyttet til permitteringer og oppsigelser, men det er nok for tidlig å si konkret hvor mye dette blir. Videre er det sannsynlig at flere byggeprosjekter blir dyrere som følge av svakere krone – noe som gjør at byggematerialer som importeres blir dyrere, påpeker Aale-Hansen: – I den krisen vi nå befinner oss i, er det viktig at kommune og stat tar sin del av samfunnsoppdraget og hjelper til med å bære byrden. Da skal vi tåle litt røde tall i kommuneregnskapene. Så kan det være man en tid fremover bør ha et mildere blikk på ROBEK-lista. NKF er glad for å kunne konstatere at kommune-Norge både fortsetter og framskynder byggeprosjekter, vedlikeholdsprosjekter og nyasfaltering av veier som del av det årlige vårvedlikeholdet – selvsagt hele tiden innenfor de hygienerammer helsemyndighetene setter. Vi vil og skal komme gjennom dette sammen. Og vi skal og må bidra til å få fart på økonomien igjen for å sikre flest mulig arbeidsplasser - både i dag og i tiden etter denne krisen.

(Pressemelding fra NKF)