Virksomhetsleder og teknisk sjef Dag Øyen presenterte planene for kommunestyret.

Rådmannen gikk inn for alternativ 8 i planen som han mener er det beste alternativet i forhold til utvikling av framtidas omsorgsstruktur og levering av gode tjenester.

Kamp mot kulturminnemyndighetene.

– Det gjør det mulig å drive eksisterende virksomhet i byggeperioden, men innebærer også en kamp mot kulturminnemyndighetene. Vi kan ikke garantere utfallet, sa Øyen.

Alternativ 8 er det dyreste alternativet bygd over tre etasjer med en netto byggekostnad på 188 millioner kroner. Det har også klare utfordringer i forhold til verneverdier og naboer.

Lang debatt

Etter en debatt, som varte bortimot en time, landet flertallet i kommunestyret på alternativ 10 som har en netto byggekostnad på 163 millioner kroner. Dette alternativet krever etablering av midlertidig drift av eksisterende funksjoner.

Vedtaket ble gjort mot fem stemmer (to fra Høyre og tre fra SP).

Bjørn Salvesen (SV) gikk for alternativ 10. Han var redd for at alternativ 8 og 9 ville føre til innsigelser fra vernemyndighetene og forsinke prosjektet.

– Vedtak om oppstart av bygging betyr en stor dag i utviklingen av den framtidige eldreomsorgen i Røros kommune, sa Salvesen.

–Uferdig sak

Per Arne Gjelsvik (V) mente saken var forholdsvis uferdig.

– Ingen av alternativene er noen god løsning. Vi må jobbe mer med dem, sa han, og fikk støtte av Hilde Fjorden (AP).

– Alternativene er ikke godt nok utredet. Det kan også bli uverdig å flytte i midlertidige lokaler, sa hun.

Kristoffer Tamnes (SP) savnet politisk involvering på et tidligere stadium, mens Reidun Roland sa man ikke kommer lengre uansett hvor mange utredninger man har.

Ville utsette saken

Mona Slettum (H) ba om å utsette saken for å få en vurdering av arbeidsforholdene til ansatte, pasientsikkerheten og ivaretakelsen av beboerne under byggeperioden. Hun ønsket også en kartlegging av framtidig behov for sykehjemsplasser før vedtak om alternativer. Utsettelsesforslaget fikk seks stemmer.

– Ved å sette alternativ 10 opp mot alternativ 8 velger vi mellom kulturminnemyndigheter og ansatte, sa hun.

Rådmann Bernt Tennstrand sa at alle alternativene er gode alternativer.

Vil ivareta ansatte

– Rådmannen vil ivareta de ansatte så godt det lar seg gjøre. Men det blir en krevende prosess, sa han.

Jens Ivar Tronshart (Ap) mente Slettums påstand om at flertallet legger større vekt på vernehensyn enn på ansatte ikke kunne stå uimotsagt.

– Det er en påstand som jeg håper vi ikke blir møtt med senere, sa han.

Under votering ble alternativ 8 og 10 satt opp mot hverandre.

Alternativ 10 ble altså vedtatt mot fem stemmer. Alternativet skal ut på anbud, og rådmannen fremmer sak for kommunestyret etter anbudsrunde med fremlagte kostnader før kontraktsinngåelse.