Kommunedirektørens innstilling til klagebehandlingen av Gauldalsløypa var at Holtålen kommune ikke tar klagene til følge og oversender saken til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Dette ble også, etter en lang debatt, vedtatt mot Pensjonistpartiets stemme.

Det var et enstemmig kommunestyre som vedtok løypa i desember 2020, og denne var i drift fra 29. januar til 14 april.

Det har kommet flere klager på vedtaket, blant annet fra Naturvernforbundet og flere privatpersoner, og det er disse som ligger til grunn for at formannskapet behandlet saken tirsdag.

Debatten

Kommunedirektøren:

- Ingen overraskelse at vi har mottatt mange klager. Har valgt å ta med alle klager i saksfremlegget, selv om flere er kommet etter fristen.

- To typer klager - fra reindriftsnæringen og fra de som er imot snøskuterløyper av ulike årsaker.

Dag Knudsen (AP):

- Saksbehandler har lagt frem saken på en god måte og det er gode argument for ikke å ta klagene til følge.

Olav Halvor Megård (PP):

- Pensjonistpartiet er tilhenger av ei Gauldalsløype, men ikke av Gauldalsløypa.

- Om PP fikk ledelsen i å innføre Gauldalsløypa ville det ikke vært klage her i dag - da ville konflikten vært ryddet av veien.

- Det har kommet frem i pressen at folk som dyrker friluftslivet er fraranet et gode.

- Spania har partiøya Ibiza - Holtålen har partyløypa Gauldalsløypa.

- Mangelfull saksbehandling ligger til grunn og viser til PPs tidligere innsigelser.

Forslag til nytt vedtak fra PP:

Viser til saksutredning vedr. klagebehandling ift. Gauldalsløypa, inkludert innkomne klager som er vedlagt denne saken. Pensjonistpartiet ønsker å påpeke inntrykket av en mangelfull saksbehandling. Det kan virke som om saksbehandler på forhånd har bestemt seg for hva resultatet skal bli, og unnlater i stor grad å gjøre vurderinger som støtter opp om det klageren anfører, men gjengir kun det som påklages.

Saksbehandler forventes å gjøre vurderinger av påstanden i klagene, både med hensyn til hva som taler for og imot. Saksbehandler skal deretter veie de ulike vurderingene opp mot hverandre for til slutt å komme til en konklusjon. Da skal det også vurderes om det er brudd på lovbestemmelser eller annet som er framført av klager.

I klagen fra Naturvernforbundet er det bl.a. påpekt mange brudd og avvik fra lovbestemmelser og sentralt gitte veiledningsdokumenter (f.eks.»Veiledning-støy og planlegging av snøscooterløyper»).

Med bakgrunn i dette foreslår Pensjonistpartiet at saken oversendes til kommunestyrebehandling uten videre behandling i Formannskapet. Pensjonistpartiet mener at saken tidligere er såpass belyst at den også bør gå gjennom nevnte Kommunestyremøte uten kommentarer. Saken blir uansett automatisk oversendt Statsforvalteren til behandling, da dette er organet som tar en endelig beslutning.

Kommunedirektøren:

– Saksbehandlingen PP legger opp til holder ikke mål.

Megård:

- Gauldalsløypa har så mye ved seg at den må utredes på nytt.

- Saksbehandleren som skal ta dette skikkelig, er ikke født ennå.

Liv Rønning (SP):

– Kan forstå at de som går på ski har dårlige opplevelser i forbindelse med løypa.

- Skjønner også at hytteeiere klager på støy.

- Bra at dialogen med reindriftsnæringen virker å være god.

Ordfører:

- Mener klagebehandlingen som er utført er god. Området passer bra til skutertrasé.

- Har forståelse for de som er rammet.

- Står for tidligere vedtak.

Megård:

- Motorferdselsloven er ikke opphevet

- Holtålen kommune er kjemisk rensket for kompetanse for juss

Jermstad:

- Kommunestyret har vedtatt å prioritere alle de som har kjøpt årskort og dagskort i løypa foran de langt færre medlemmene i Turforeninga. Dette kalles demokrati.

Jan Arild Sivertsgård (AP)

- Må se om vi må skille skiløypa og skuterløypa om det blir problemer.

Megård:

- Vi må være klar over at Norge presser lutfattige land til å ta vare på regnskogen sin.

- Nå ruser det fullt av to-takstsmotorer rundt alle husnåver.

- Mange er misfornøyd med kjøring etter kl 23.00.

Kommunedirektøren:

- Det ligger veldig godt til rette for trasé langs veien. Trenger derfor ingen naturingrep.

- Det er i strid med forskriften å gjøre inngrep i naturen for å bygge skuterløyper.

Avstemning

Kommunedirektørens forslag ble vedtatt med 6 stemmer mot Pensjonistpartiets ene stemme.

Saken behandles i kommunestyret 5. mai.