Sametinget har i dag åtte kontorsteder fra Varangerbotn i nord til Snåsa i sør. I løpet av våren 2020 lyses det ut to formidlerstillinger som skal jobbe aktivt med veiledning og formidling av samisk litteratur. Den ene stillingen plasseres på Árran lulesamiske senter i Hamarøy, der Sametinget allerede har et etablert kontorsted, mens den andre stillingen plasseres på det samiske kultur- og utviklingssenteret Sijti Jarnge i Hattfjelldal.

– Det er svært gledelig at vi med formidlerstillingen i Hattfjelldal styrker vår tilstedeværelse ytterligere i det sørsamiske språkområdet. Vi er glade for at Sijti Jarnge har ønsket Sametinget velkommen til deres senter. Vi ser det som positivt at Sametinget vil kunne inngå i et tettere samarbeid med samiske aktører i Hattfjelldal og omegn, sier direktør Rune Fjellheim i Sametinget.

Spre kunnskap om samisk litteratur

De nyopprettede formidlerstillingene skal jobbe aktivt med veiledning og formidling av samisk litteratur, der de skal arbeide med å øke kunnskapen om samisk litteratur og kultur til bibliotekene, barnehager, skoler og andre i henholdsvis sør- og lulesamisk språkområde, i tråd med plenumsvedtaket om “Formidling av samisk litteratur” fra september 2018.

Sametinget vil i løpet av våren lyse ut de to stillingene

– Dette er to spennende stillinger der vi leter etter selvstendige og utadvendte mennesker med et bankende hjerte for samisk litteratur og et brennende ønske om å formidle. Vi ser frem til å komme tilbake til Hattfjelldal for å formelt åpne vårt nye kontorsted samtidig som vi tar imot vår nye medarbeider, sier sametingsdirektøren.

Sametingets administrasjon besøkte denne uka Sijti Jarnge der man blant annet så på kontorlokaler og diskuterte videre fremdrift. Det er også mulig at andre stillinger i Sametingets administrasjon kan bli plassert til Hattfjelldal ved ledig kontorkapasitet på senteret.

Sov lïhkesvoetem nænnoste åarjelsaemien gïeledajvesne

Saemiedigkie aktem orre tseegkeme bievnijebarkoem åarjelsaemien dajvesne bæjhkohte barkoesijjine Aarborte, jïh dejnie sov åktsedem kontovrem rïhpeste.

Daelie Saemiedigkien leah 8 kontovresijjieh Varangerbotneste noerhtene Snåasese åarjene. Gïjren 2020 Saemiedigkie göökte bievnijebarkoeh bæjhkohte mah edtjieh eadtjohkelaakan bïhkedimmine jïh bievnieminie saemien lidteratuvreste barkedh. Dïhte akte barkoe bïejesåvva Árran julevsaemien jarngese Hábmerisnie, gusnie Saemiedigkien joe lea kontovresijjie, mearan dïhte mubpie barkoe bïejesåvva saemien kultuvre- jïh evtiedimmiejarngese Sijti Jarnge Aarbortesne.

– Joekoen sjollehke mijjieh daejnie bievnijebarkojne Aarbortesne mijjen lïhkesvoetem nænnoestibie åarjelsaemien gïeledajvesne. Mijjieh geerjene ihke Sijti Jarnge lea Saemiedigkiem buerie båeteme vaajtelamme sov jarngese. Mijjieh utnebe hijven Saemiedigkie sæjhta maehtedh meatan årrodh aktene lïhkebe laavenjostosne saemien aktöörigujmie Aarbortesne jïh byjreskisnie, direktööre Rune Fjellheim Saemiedigkesne jeahta.

Daajroem saemien lidteratuvren bïjre geerjehtidh

Doh orre tseegkeme bievnijebarkoeh edtjieh eadtjohkelaakan bïhkedimmine jïh bievnieminie saemien lidteratuvreste barkedh, gusnie barkoe edtja årrodh daajroem geerjehtidh saemien lidteratuvren jïh kultuvren bïjre gærjagåetide, maanagiertide, skuvlide jïh mubpide fïereguhtene åarjel- jïh julevsaemien dajvesne, stoerretjåanghkoen nænnoestimmien mietie “Bievneme saemien lidteratuvreste” skïereden 2018. Saemiedigkie sæjhta daejtie göökte barkojde beagkoehtidh daan gïjren.

– Daate göökte gieltegs barkoeh mejtie jïjtjeraarehke jïh faepeles almetjh ohtsedibie giej stoerre ïedtje saemien lidteratuvrese jïh buelije sjaavnjoe dan bïjre bievnedh. Mijjieh aavoedibie bååstede båetedh Aarportese juktie mijjen orre kontovresijjiem byjjeslaakan rïhpestidh seamma tïjjen goh mijjen orre meatanbarkijem dåastobe, saemiedigkiedirektööre jeahta.

Saemiedigkien reereme Sijti Jarngem vaaksjoeji daan våhkoen gusnie gaskem jeatjah kontovrelokaalide vuartasjin jïh barkoem åvtese digkiedin. Nuepie aaj gååvnese jeatjah barkoeh Saemiedigkien reeremisnie maehtieh Aarbortese bïejesovvedh jis kontovresijjie gååvnese jarngesne.