Helseplattformen AS som er eid av Trondheim kommune med 40 prosent og Helse Midt Norge med 60 prosent ønsker å få med seg flest mulig kommuner fra Trøndelag og Møre og Romsdal i innføringen av det amerikanske pasientjournalsystemet.

- Vi ruller ut løsningen til Trondheim kommune og St Olavs hospital første mai 2022. Så går det seks måneder så ønsker vi å få på plass Helse Nord-Trøndelag og så en del av kommunene som har signert en opsjonsavtale. Da vil vi få på plass Røros, Os og Holtålen blant annet, sier Ellen Annette Hegstad prosjektleder applikasjon i Helseplattformen til Nea Radio.

Totalt er det 65 kommuner i Midt-Norge og per 9. september er det 28 kommuner som har signert en opsjon om å bli med på et forprosjekt innenfor Helseplattformen. De resterende kommunene i Trøndelag har ennå ikke behandlet spørsmålet om Helseplattformen i kommunestyret, men alle kommunene i Midt-Norge har signert en opsjonsavtale som gjør at de kan ta i bruk systemet dersom kommunestyret vedtar det.

Alle er enig om at ideén om et felles pasientjournalsystem er god. Uenigheten går på om det å velge Epic System sitt system er det beste for kommunene i Trøndelag.

Amerikansk system

Helseplattformen er en felles pasientjournal utviklet av helsetjenesten i Midt-Norge basert på teknologi fra amerikanske Epic System Corporation. EPIC EMR (Electronic Medical Record / Elektronisk pasientjournal) er navnet på programmet som blir kalt Helseplattformen på norsk.

Det er Helse Midt-Norge RHF (Helse Midt) og Trondheim kommune som har deltatt i en felles anskaffelse, mens en del av de øvrige kommunene i helseregionen har tegnet opsjonsavtale med mulighet for å tre inn i avtalen på et senere tidspunkt.

Kontroverser ved innføring

I både Danmark og England førte innføringen av pasientjournalen EPIC RMF til store kontroverser. I England mistet ansatte, pasienter og ledelsen ved Cambridge universitetssykehus raskt troen på systemet i 2016 etter innføringen. Det tok mange måneder og en voldsom innsats å gjenopprette troen på systemet.

Tidsskriftet Dagens Medisin har omtalt situasjonen i Danmark i en artikkel fra 2018.

- Blant annet har klinikerne fortalt i media at kreftpasienter ikke behandles i tide, beskrevet alvorlige medisineringsfeil og at produktiviteten på sykehusene faller, sier Jørgen P. Bansler, som er professor i datalogi ved Københavns universitet til Dagens Medisin om hva som skjedde i Danmark etter innføringen.

Han fortsetter med å peke på at EPIC RMF er et vanskelig system å bruke.

– Det er snakk om et meget komplekst system, som er vanskelig å forstå, konfigurere og bruke. Brukersnittet er på mange måter ulogisk og uoversiktlig. Det virker svært gammeldags og lever ikke opp til allment aksepterte kriterier for design av gode brukergrensesnitt, sier Bansler til Dagens Medisin.

Har lært av andre land

Øyvind Høyland er prosjektleder i Helseplattformen, og jobber med innføringen for de sju kommunene som skal ta i bruk løsningen i november 2022. Han sier at de har besøkt sykehus i utlandet for å lære av innføringen av systemet ved andre sykehus.

- Vi har besøkt sykehus både i England, Danmark og Finland og sett på hva de har gjort. Det er klart vi har mye læring derfra og vi prøver så best vi kan å lære av andre. Så ser vi på samarbeidsmøter med dem at tiltak de har satt inn etter noen år, setter vi inn før vi innfører systemet, sier Høyland til Nea Radio.

Han er likevel klar på at innføringen av et slikt system vil medføre endring for brukerne.

- Samtidig er dette en stor endring for helsetjenesten, det er en stor endring for enhver helsearbeider. Og endring vil kunne medføre en opplevelse av kaos. De tiltakene vi har satt i gang gjør at vi tror vi ligger bedre an enn innføringen i Danmark og England, forteller Høyland.

I resten av Norge og i Innlandet fylkeskommune velger man andre løsninger. Det vil si at det fremdeles ikke vil finnes en felles pasientjournal i Norge etter innføringen av Helseplattformen i Midt-Norge. Uansett hvor mange kommuner som deltar.