Styret i RørosBanken besluttet i møte den 19. februar 2018 å foreslå for forstanderskapet at banken etablerer eierandelskapital ved utstedelse av minimum 600 000 og maksimum 700 000 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs 105. Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning av minimumsbeløpet i Emisjonen med bruttoproveny NOK 63 millioner.

Emisjonen foreslås som følge av nye og strengere krav til kjernekapital, samt bankens ønske om å fortsatt kunne vokse innenfor sitt markedsområde.

Forslaget om utstedelse av egenkapitalbevis forventes å bli lagt frem for behandling i bankens forstanderskap den 19. mars 2018. Gjennomføring av Emisjonen er betinget av nødvendige vedtak i forstanderskapet, tillatelse fra Finanstilsynet til å etablere eierandelskapital og at nødvendig prospekt utarbeides, godkjennes av Finanstilsynet og offentliggjøres i samsvar med verdipapirhandelloven.

RørosBanken har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Hør intervju med banksjef Even Kokkvold her: