Etter en ny full runde med saksbehandling - det vil si høringsrunde og behandling i formannskapet, vedtok kommunestyret i Holtålen torsdag kveld, å si ja til opprettelse av Gauldalsløypa.

Ordfører Arve Hitterdal sa til Nea Radio før møtet at han forventet samme utfall som i formannskapet, altså at Pensjonistpartiet ville stemme imot etableringen.

Saken har vekt stor interesse fra tilhengere og motstandere av skutertraséen og hele 13 høringsuttalelser har kommet inn.

Innstillingsforslaget fra kommunedirøktøren:

Med hjemmel i motorferdselforskriftens § 4 a vedtas lokal forskrift om snøscooterløypa – Gauldalsløypa i Holtålen kommune med følgende endringer:

1. Åpningstid for Gauldalsløypa settes til 01.02. tom 31.03.

2. Det igangsettes en prosess med reindriftsnæringa for å gå igjennom følgende forhold:

- Åpningstider - Eventuelle stengerutiner - En samkjøring av praksis mellom løyper og dispensasjonskjøring

3. En evt. utvidet løypenett forutsetter en driftsmodell for Gauldalsløypa som er langsiktig og at det utarbeides en samlet plan for slik løyper.

Sagt i debatten:

Kommunedirektør Marius Jermstad:

Det er egentlig ingen stor uenighet, men mange følelser knyttet til denne saken. Det er lov å være engasjert. Når det blir vanskelig og man ikke liker melodien så skyter man pianisten. Det har jeg lite sans for.

Vi har kommet til en konklusjon der vi blant annet har har vektlagt reindriftsnæringens interesser i innstillingen. Langsiktig målsetning å få til snøskuterløyper som kan redusere dispensasjonskjøringen som koster oss mellom 150.000 - 200.000 kroner i året

Stian Grønli (Fremtiden Holtålen):

Saken har mye følelser og sterkt engasjement. Prosessen har tatt tid og meningene har stått i sterk kontrast til hverandre. Saken har også skapt negative handlinger og yttringer fra enkelte. I partiprogrammet sier vi at vi i skal kjempe for Gauldalsløypa, men går vi for innstillinga får vi verken fugl eller fisk. Fremtiden Holtålen kommer derfor med følgende endrigsforslag:

Med hjemmel i motorferdselforskriftens §4 a) vedtas lokal forskrift om snøscooterløypa – Gauldalsløypa i Holtålen kommune med følgende endringer:

1. Åpningstid for Gauldalsløypa settes til fra tidligst 01. desember. tom. 25. april.

2. Det skal i samråd med reindriftsnæringa lages rutiner for gjennomføring av nødvendig stenging av løypenettet.

3. Det igangsettes en prosess for å se på en helhetlig løypeplan i Holtålen kommune.

Heidi Greni (SP):

Kommunestyret har vært stort sett enig og vi gikk vel alle til valg på at dette skal vi få gjennomført. Har spekulert en uke på FH sitt endringsforslag og kommer til å vurdere å gå for dette. Grundig og god saksutredning. Ungdommen i kommunen er opptatt av dette. Folketallet går ned og skal vi tiltrekke oss ungdom så må vi lytte til dem.

Næringslivet, bortsett fra reindriftsnæringa, var ensidig positiv til etableringen.

Positiv opplevelse den ene sesongen løypa har vært åpen. Ingen tullekjøring. Mange kontroller og de alvorligste forseelsene var kjøring uten hjelm.

Jan Arild Sivertsgård (AP):

Ingen hemmelighet av Arbeiderpartiet har programfestet at vi vil ha ei skuterløype. Usikker på om jeg vil stemme på innstillingen eller endringsforslaget.

Olav Halvor Megård (PP):

Respekterer flertallets syn. Har ennå ikke klart å få pressedekning på at PP ikke er imot skuterløype. Vi er ikke gretne gamle gubbers parti, men oppegående medlemer med erfaring fra mange bransjer. Ingen andre parti i Holtålen matcher vårt maksnivå. I USA utnevnes mange ministre på godt over 70 år.

Politisk ledelse og administrasjon er satt under press. Saksbehandlingen, slik den framstår i dag, trenger mer tid. Har snakket med saksbehandler Steinar Elven og understreket at kritikken ikke går på ham personlig.

Etter vår mening går det ikke an å få gjennom løypa slik den framstår i dag.

Sjølråderetten er oppskrytt.

Området er ikke vurdert tilstrekkelig opp mot friluftslivet.

Om Gauldals faller nok en gang på klagebehandlinga er dette ikke PPs skyld.

Heidi Greni: I forhold til lovverket har jeg deltatt i utarbeidingen av dette. Myndigheten er lagt til kommunene. Grunneier har mulighet til si nei til skutertrafikk over sin eiendom uten å måtte begrunne dette. Ikke ekspropriasjonsmuligheter i dette spørsmålet.

Anders Grøtådal (SP):

Litt sunt bondevett til Megård. Saksfremlegget er grundig. Vi må ha tillit til de som jobber med dette. Dette er viktig for størstedelen av Holtålens innbyggere.

For noen er det å sette seg på skuteren friluftsliv. God fysisk og psykisk helse. Har respekt for andre meninger i dette spørsmålet.

Olav Halvor Megård:

Ikke mer å diskutere. Posisjonene står fast.

Tore Børresen (Uavhengig):

Vi må se på de to alternativene og vurdere. Åpning i februar og holde åpent ut mars er for kort. Godt forslag fra representanten Grønli.

Heidi Greni:

Om vå får et tilnærmet enstemmig vedtak, så står dette seg bedre overfor fylkesmann og andre myndigheter enn om vi er delt.

Olav Halvor Megård:

Det forundrer meg at det foreligger to forslag og så sier man i full offentlighet at man er taktisk. Er dette for å lure reindriftsnæringa til ikke å klage?

Heidi Greni:

Selvsagt ingen som vil frata noen mulighet til å klage. Stor enighet står seg bedre opp mot fylkesmannen enn om vi er delt.

Vedtak

Etter et gruppemøte var det klart for avstemming.

Endringsforslaget satt opp mot innstillingen og et enstemmig kommunestyre gikk for endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.