Administrasjonsutvalget i Holtålen vedtok mandag en ny organisering av pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. Utvalget vedtok en modell som innebærer én enhetsleder på toppen i stedet for to som i dag.

Under enhetsleder skal det være fire avdelingsledere. Flere av fagforeningene har uttalt at den beste modellen ville være en organisasjon med rådmannen på toppen.

- Pleie og omsorgstjenesten i Holtålen kommune har vært og er fortsatt inne i en sterk utviklingsperiode. Derfor vil en modell med én enhetsleder på toppen gi mest kraft i utviklingen både av hensyn til ressursbruk, men også for tilbudet til brukerne, mener  rådmann Marius Jermstad:

Rådmannen trekker i sakspapirene fram følgende argumenter for å at pleie- og omsorgstjenesten bør organiseres under en felles ledelse:

? Ved intern utlysning vil vi få uerfarne ledere, og dagens enhetsleder sykehjemmet vil få en sentral rolle uavhengig av org.modell.

? Ved å ha tre enheter, der enhetsleder sykehjem blir en slags mentor, er det en risiko for at dette kan gå ut over ledelse av sykehjemmet.

? Dagens to enhetsledere har på en grei nok måte klart å ivareta samordningsbehov i enheten. Når dette øker til 3, øker også dette behovet. Spesielt mellom «Sakslia» og Åpen eldreomsorg vil behovet være stort. Uten en felles ledelse vil rådmannen få denne oppgaven. Dette kan bli krevende.

? Pleie- og omsorgstjenesten står foran store utfordringer, bl.a. med nytt sykehjem. Dette ansvaret vil bedre ivaretas med en felles leder.

Rådmannen ønsker derfor å organisere pleie- og omsorgstjenesten under en felles ledelse, med 4 avd.ledere under seg. Følgende fagavdelinger foreslås:

? Avd.leder kjøkken

? Avd.leder sykehjemmet

? Avd.leder Sakslia/psykisk helse/unge funksjonshemmede

? Avd.leder hjemmetjenesten

Den nye organisasjonen for pleie- og omsorg ser slik ut: