Som en del av vår dekning av Helseplattformen har vi stilt kommunedirektør Tor J. Reitan i Stjørdal kommune en rekke spørsmål om hvordan det jobbes med Helseplattformen og hvordan han vurderer denne komplekse saken.

Her er hans svar:

Helseplattformen fremstår for oss som et prosjekt med høg risiko med mange ubesvarte spørsmål om investeringskostnader, løpende drifts- og vedlikeholdskostnader samt hvilke gevinster dette konkret vil gi oss sett i et kost/ nytteperspektiv.

Dessuten er tekniske eksperter tydelige på at Epic bygger på en teknologi som er gammel og som er "fraløpt" i et marked i en rivende utvikling. Dette må vi gå sterkere inn i før vi bestemmer oss.

Griper inn i kommunenes budsjetter

Dette er et stort prosjekt som kommer til å gripe vesentlig inn i kommunenes budsjetter, og for Stjørdal kommune er foreløpige beregninger minst 11 mill pr år i 15 år i forhold til hva vi betaler for dagens løsninger. Det er klart at dette lar seg vanskelig finansiere uten tilførsel av ny kapital fra for eksempel disposisjonsfond eller ved økte inntekter.

Å finne inndekning på dette nivå fra eksisterende budsjett, fremstår svært krevende uten at det vil gå utover annen viktig tjenesteproduksjon fra oss til borgerne.

Vi må ikke komme dit at vi risikerer å finansiere slike store prosjekter med for eksempel sykepleierstillinger, sykehjem eller vesentlig innsparinger på andre viktige områder for folk. Det er et slikt scenario vi vil unngå, derfor må vi gå grundig til verks.

De fleste kommuner har en såpass stram økonomi at prosjekter av denne størrelse må underlegges grundige analyser og et kritisk blikk om målsettingen med prosjektet er aldri så klok og nyttig.

Går i en markedsdialog

Derfor må administrasjonene i kommunene fremover på hver sin kant gjøre en grundig vurdering før det legges frem til beslutning for politikerne slik at de kan ta selvstendige beslutninger.

Kommunene Stjørdal og Meråker har sammen med flere andre kommuner derfor valgt å gjennomføre en markedsdialog for å vurdere hva markedet kan tilby.

I dag 21. september startet vi sammen med flere kommuner med "en til en" samtaler med leverandørmarkedet og dette fortsetter fremover, og vi stiller med åpent sinn om vi gjennom denne prosessen finner relevante alternativer til Helseplattformen eller ikke.

Vi ønsker med dette å kartlegge hvor de står med sine løsninger bla. vedrørende samhandling og nasjonale løsninger, slik at vi kan gi kommunestyret en vurdering av alternativer til Helseplattformen hvis så finnes.

Vi følger derfor to spor - vi vurderer Helseplattformen og jobber tett og godt sammen med dem, og det andre sporet er altså å teste ut markedet for øvrig.

Ingen juridisk forpliktende avtale

Juridisk har vi ikke inngått noen forpliktende avtale med Helseplattformen og den posisjonen skal vi holde til vi er sikker. Vi har derfor ikke tatt noen beslutning om veien videre enda, og Stjørdal kommune ønsker på linje med flere andre kommuner å gjøre et veloverveid valg på riktig grunnlag med fokus på kvalitet, pasientsikkerhet, og ressursbruk.