Hiregistreringen av jerv går mot slutten og det er så langt i år registrert 53 jervekull i landet.

– Feltmannskapene fra Statens naturoppsyn (SNO) har så langt påvist 53 jervekull i landet i år, og det er en oppgang på 13 kull fra 40 i fjor. Det betyr at jervebestanden i år ser ut til å være over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige valpekull i Norge, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Foreløpige tall

Kindberg presiserer at de 53 registrerte jervekullene er et foreløpig tall som kan endre seg. Det gjenstår fortsatt noe feltarbeid og Rovdata vil også gjennomføre en kvalitetssikring av feltmaterialet.

Rovdata vil 1. oktober i år komme tilbake med en endelig rapport med kvalitetssikrede tall over antall registrerte jervekull i landet i år.

Tre hiuttak

Jerven føder valper i februar og begynnelsen av mars måned, og utover våren pågår det en hektisk aktivitet i felt over hele landet for å spore opp jervehi med valpekull. Det gjøres også kontroller på barmark i noen tilfeller. Publikum har kunnet følge med på årets registreringsarbeid i jervetelleren (lenke)

Etter vedtak av Miljødirektoratet er det så langt i år gjennomført hiuttak på tre av de 53 jervekullene som er registrert i år, ifølge Rovbase. (lenke)

Fjorårets 40 registrerte jervekull tilsvarte en bestand på omtrent 320 voksne dyr.

Fakta om overvåkingen av jerv:

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Det anvendes to metoder i overvåkingen; den ene går ut på å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år. Den andre innebærer DNA-analyser av innsamlede ekskrementer og hår fra arten.

Resultatene brukes blant annet til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.

Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.

SNO står hovedsakelig for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre.

DNA-prøvene fra hele landet analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.