Avtalepartene er enige om en total ramme for avtalen på 123,1 millioner kroner kroner, en økning på 4,5 millioner fra gjeldende avtale.

– Det har vore krevjande forhandlingar, og eg er glad for at det nå er semje om ei ny reindriftsavtale, seier Landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Lang tradisjon – unike muligheter

Reindriftsavtalen for 2018/2019 viderefører linjene i stortingsmelding 32 Reindrift. Lang tradisjon – unike muligheter. - Det bidrar til å styrke den økologiske bærekrafta i reindriftsnæringa. Den auka pengebruken innebærer blant annet at tilskuddsordningene som styrker produksjon og omsetning har blitt prioritert, og at det blir lagt til rette for de reineierne som har reindrift som hovednæring.

– Eg er svært nøgd med at avtalepartane blei samde om å prioritere å auke driftstilskotet til ungdom, seier Landbruks- og matministeren. Dette skal stimulere ungdom til å satse på reindrift. Næringa trenger at dyktige unge reindriftsutøvere aktivt deltar i den daglige drifta, seier Dale.

Mer til reinbeitedistriktene

Avtalepartene har også blitt enige om en betydelig økning av tilskuddet til reinbeitedistrikta. Noe av økninga skal være øremerka til distriktene sitt arbeid med å styrke satsinga på HMS.

– Reindriftsnæringa har mange alvorlige ulykker, og det er naudsynt å auke satsinga på HMS arbeidet i næringa. Nå bidreg staten økonomisk, og næringa må syne at dei aktivt bidreg med å få ned talet på ulykker, seier Dale.

Auken i distriktsmidla skal også støtte opp om arbeidet med å utvikle drifta i ei bærekraftig retning og auka beredskap knytta til dyrevelferd under vanskelege beiteforhold.

– Med denne avtalen er det lagt til rette for ei positiv utvikling av reindriftsnæringa ved å øke inntektsmulighetene, både fra kjøttproduksjon og tilleggsnæringer. Det er også nødvendig å satse på beredskap, ikke minst som følge av de krevende vinterbeiteforholda vi har sett de siste åra, sier Statens forhandlingsleder, Anne Marie Glosli.