Formannskapet i Røros har enstemmig vedtatt å si ja til en felles landbruksavdeling for Os, Røros og Holtålen med Os som vertskommune.

Kontoret bemannes med 6,55 årsverk som tilsvarer dagens bemanning.

Oppgaver knyttet til lov om motorferdsel legges ikke til felles landbruksavdeling, men til planavdelingen.

Den interkommunale landsbruksavdelingen i Os skal våre på plass fra 1. januar neste år