- Kommunesammenslåing skal være frivillig og bygge på lokale ønsker og behov, mener arbeiderpartiordførerne.

Innstillingen viser at Arbeiderpartiet står fast ved den linjen som ble signalisert  i valgkampen før Stortingsvalget :

Dette er i tråd med landsmøtets vedtak og en videreføring av den linje  Regjeringen Stoltenberg også førte. Det vises til merknaden på side 69 i innstillingen hvor det heter:

 «Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet mener det er behov for forandringer i kommunestrukturen, men støtter ikke Regjeringens bruk av tvang, og kan derfor ikke støtte Regjeringens kommunereform slik den er lagt fram.»

I innstillingen går Arbeiderpartiet inn for at ordningen om støtte til kommunesammenslåinger skal være varige, ikke tidsbegrensede. Partiet går inn for at kommunene skal stå overfor reell valgfrihet.

Kommuner som vil være selvstendige skal få fortsette med det.

Forutsetningen for gode lokale prosesser og for gode kommunale tjenester er at kommune-økonomien blir styrket. Regjeringen går inn for økte økonomiske forskjeller mellom kommunene og generelt svekket kommuneøkonomi.

Dette er en linje som har ført til nederlag for Høyre i valget i 2005. Den nye regjeringen er i full gang med å gjenta de samme feil, heter det i uttalelsen.