NINA

–I Trondheimsfjorden er det mange viktige områder for sjøfugl, og i disse kan vannscootere forstyrre fuglelivet alvorlig, sier Arne Follestad, forsker i NINA og ansvarlig for rapporten.

Vannscootere kan forstyrre fuglene i flere viktige sjøfuglområder i Trondheimsfjorden. Rapporten konkluderer imidlertid med at man kan legge til rette for slik aktivitet i områder der vannscooterne ikke påvirker fuglelivet. Det er viktig å understreke at rapporten ikke vurderer hva andre brukere av Trondheimsfjorden til fritidsformål, synes om vannscootertrafikk .

Ærfuglen er mest utsatt

I rapporten er det lagt særlig vekt på ærfugl siden 8 av 10 hekkende fugler er forsvunnet siden 1980-tallet.

Ærfuglene er ofte tolerante overfor menneskelig aktivitet, men de er sårbare for uvettig kjøring med vannscootere, særlig i sommerhalvåret. De er mest utsatt for forstyrrelse før egglegging når fuglene ligger på sjøen utenfor koloniene, i selve rugeperioden, og etter at ungene har klekket og følger mora på sjøen. Båter eller vannscootere som kjører for nær ungekull kan skille ungene fra mora, og dermed gjøre dem til lett bytte for måker. Ærfuglene er også særlig sårbare i fjærfellings- eller myteperioden på seinsommeren. I den perioden kan de voksne ikke fly i 3-4 uker, og kan derfor ikke så lett rømme unna forstyrrelser, forklarer Follestad.

Kunnskap om fuglene er viktig

Ærfuglene hekker hovedsakelig langs deler av sørsiden av Trondheimsfjorden, samt i de indre delene. Her er det stor risiko for at vannscootertrafikk kan forstyrre ærfugler. I myteperioden oppholder de voksne hannene seg gjerne i grunne områder et stykke fra hekkeplassene.

Kolonier av måker og teist finner vi først og fremst på holmer i Åsenfjorden, i de indre delene av fjorden, samt i Stjørnfjorden. De fleste koloniene er relativt små. Både måker og terner vil være sårbare for vannscootere i nærheten av koloniene.

Det er flere vernede områder inne i Trondheimsfjorden, bl.a. 13 delområder som inngår i Trondheimsfjorden våtmarkssystem. Disse har status som Ramsar-områder. Flere av disse områdene er viktige rasteplasser og overvintringsområder for en rekke arter. Mange arter på trekk bruker fjæreområdene og sjøområdene utenfor som raste- og overnattingsplasser. Forstyrrelser i disse områdene kan reduseres/unngås ved å regulere når på døgnet vannscootere kan kjøre nær viktige rasteområder under trekket.

Ta hensyn

–Vannscootere karakteriseres ved at de kan ha stor fart og foreta brå og uventede retningsendringer. Dette kjøremønsteret er uforutsigbart for fuglene. Kommer vannscooteren for nær fugl på vannet oppstår panikkartede unnamanøvrer, og i verste fall kan sjøfugl bli påkjørt og skadet. Vannscootere stikker ikke så dypt i sjøen og kan kjøre inn på grunnere områder enn fritidsbåter, poengterer Arne Follestad i NINA.

I 2013 ble det vedtatt en forskrift om bruk av vannscooter i Norge, der det var forbud mot å kjøre fort innenfor en avstand på 400 meter fra land eller øyer og holmer. Denne forskriften ble opphevet av regjeringen i 2017, som dermed sidestilte vannscooter med bruk av fritidsbåter. Det er nå overlatt til kommunene å fastsette sine egne restriksjoner på bruk av vannscooter. Før du vil ut med vannscooter, bør du derfor sjekke med kommunen hvilke restriksjoner de har fastsatt for sine områder.