Helse Midt-Norge RHF

I dag holdes det foretaksmøter for Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF.

Bakgrunnen er at de regionale helseforetakene innen 15. april skal levere konkrete planer for å møte et økt behov for intensivplasser i tråd med i Folkehelseinstituttets risiko-, prognose- og responsanalyse fra 24. mars.

Helseforetakene må klargjøre hva som må til for å realisere en økning av intensivkapasiteten ut over det som allerede er meldt inn, hvor stor denne kan være, hvor lenge den kan opprettholdes og når en slik økning eventuelt kan være på plass. Dette omfatter blant annet personalressurser, medisinsk utstyr og lokaler. Og man skal også vurdere om ressurser som i dag finnes utenfor den offentlige spesialisthelsetjenesten kan benyttes for å øke kapasiteten.

I Folkehelseinstituttets analyse er det oppgitt kapasitetsbehov i det epidemien har maksimal utbredelse og at utbredelsen kan nå en topp i mai.