Lørdag åpnet scooterløypene i Tydal.

Alle løypene er åpne, bortsett fra «Selbuløypa» H6, fra grensa mot Selbu i Hattlia videre sør for Seteråtjønna over til kryss Ti2. Patrusliløypa er fortsatt bare ei næringsløype og ikke åpen.

Det var kommunestyret i Tydal som den 30. januar i år vedtok endringer i forskriften om snøscooterløyper.

I forskriften heter det at løypenettet åpnes tidligst 1. desember og stenges seinest 25. april, med unntak av løypene H21, H4, H10 og Ti10 som kan holdes åpen til 5. mai.

Her er kart over samtlige scooterløyper i Tydal. Foto: Tydal kommune

Sammenkobling H6-H20

Fra Holmsåkoia langs Åsdalsvegen til Gammelvollsjøen. Fra Gammelvollsjøen nordover langs høyspentlinje opp til Esandvegen. Langs Esandvegen østover til Nyvollen. Kobles til H20 nord for Høvtjønna. Fartsgrense 50km/t. Langs Esandveien og til sammenknytting H20 ved Høvtjønna er fartsgrense 20 km/t.

For tilkoblingsløype H6 – H20 er det ikke tillat å hugge trær i arealet mellom Nøsterlia hyttefelt og Essandvegen. Løypa skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende vegetasjon, og kvisting skal begrenses til et minimum.

Ti10

Tilknytningsløype fra Ol-Persbakken (parkering) østover langs Nea og over Nea øst for Storfossen, videre over Bekkøyvollen fram til parkeringsplass ved Vassfloen.

Tilkobling Ås - Nesjøen

Fra tilkoblingsløype Ti10 følger løypa Nebjørgvegen til enden, deretter traktorveg til Gravbakkfossen. Løypa går så sørover via Ristjønna forbi Rishaugen, over Nåvårtjønna og videre over Råvåtjønnbekken før den går ut til Nesjøen ved Ånøygamma. Fartsgrense 20 km/t fra 100 meter før Gravbakkvollen – 100 meter etter Øyvollen.

Tilkobling fra H12 på Stuggusjøen

Over isen til Stugudal landhandel og bensinpumpene. 20 km/t fartsgrense der løypa går på land.

H6 - Selbugrensa

Fra grense mot Selbu i Hattlia videre sør for Seteråtjønna, over til kryss Ti2.

Klagefrist

Kommunen har nå varsle om vedtaket med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12. Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse. Klagefristen er satt til 28. februar. Vedtaket med tilhørende dokumenter finner du på Tydal kommunes hjemmeside.

Her er de nye løypene etter siste forskriftsendring 30. januar. Foto: Tydal kommune