Etter 30 års drift og med begge kommunene og 90 prosent av alle næringsbedrifter i Neadalføret som medlemmer, kan det nå gå mot slutten for Selbu Bedriftshelsetjeneste.

- Samfunnsutviklinga de seinere åra har dessverre gått i retning av at det offentlige stiller krav gjennom lov og regelverk som gir små virksomheter små muligheter for å overleve. Denne saken er også en bekreftelse på denne utviklingen. Det sier styreleder i Selbu Bedriftshelsetjeneste til Nea Radio.

Her er ei pressemelding fra Selbu Bedriftshelsetjeneste:

3 ansatte er tilknyttet bedriften. Utover dette har man gjennom alle år hatt fast avtale med egen bedriftslege og andre fagfelt etter behov.

SBHT ble i 2010 godkjent av arbeidstilsynet i forhold til den lovpålagte Godkjenningsforskriften for Bedriftshelsetjenester. Denne forskriften setter krav til faglige kvalifikasjoner samt et minimum antall årsverk i bedriften.

Sommeren 2014 vedtar Selbu og Tydal Kommune å inngå i et felles innkjøpssamarbeid i Værnesregionen. Som en konsekvens av dette mottok SBHT oppsigelse fra begge kommunene på dagens avtale med 6 mnd oppsigelsestid.

SBHT var innstilt på å delta i en anbudsprosess for kommunene Selbu og Tydal.

Samtidig innså styret i SBHT at konsekvensen av å miste kommunene som medlem medførte at SBHT måtte avvikles. Dette grunnet kravene i Godkjenningsforskriften på antall årsverk, og at man ikke hadde mulighet for å redusere driftskostnadene i forhold til gjenværende medlemsmasse som da er det lokale næringslivet.

Styret i SBHT har full forståelse for at kommunene er pålagt å legge disse tjenestene ut på anbud jfr. Lov om offentlige innkjøp.

Derfor la vi naturlig nok inn anbud ut fra de kravspesifikasjonene VR stilte.

Etter anbudsåpning ble vi etter hvert innkalt til forhandlingsmøte med VR. Dette møtet ble etter vårt syn en merkelig opplevelse, der vi ble stilt overfor en del nye krav som ikke var hjemlet i lov eller forskrift. Dette var krav som heller ikke var nevnt i anbudsdokumentet.

Prosessen videre var at vi tapte anbudskonkurransen, der vi fikk faglig trekk på faglig kompetanse innenfor ikke-lovpålagte krav.

Samfunnsutviklingen de senere årene har dessverre gått i retning av at det offentlige stiller krav gjennom lov og regelverk som gir små virksomheter små muligheter for å overleve. Denne saken er også en bekreftelse på denne utviklingen.

Ut fra det styret kjenner til har SBHT gjennom 30 år levert tjenester som kundene har vært godt fornøyd med. Nettopp derfor har vi ca 90 % av det lokale næringsliv som medlemmer.

Veien videre:

Når det er sagt kommer ikke styret i SBHT til å svikte våre trofaste medlemmer i det private næringslivet.

I starten av 2015 vil vi avholde møter medHMS-Senteret Stjørdal, med målsetting om et fremtidig samarbeid. I det ligger at vi fortsatt skal ha et lokalt tilbud om bedriftshelsetjeneste. Videre vil mest sannsynlig en plan for veien videre bli presentert i Årsmøtet til SBHT i februar 2015.

Det er også en målsetting om å videreføre tilbudet om reisevaksiner.

Våre medlemmer skal ikke bekymre seg for at SBHT opphører umiddelbart. Man vil uansett opprettholde dagens driftsform frem til 1. juli 2015. Så er det opp til Årsmøtet å vedta den endelige veien videre i februar, heter det tilslutt i pressemeldinga fra Selbu Bedriftshelsetjeneste.

Hør intervju med Mikal Langseth, styreleder i Selbu Bedriftshelsetjeneste:

Anbud uavhengig av innkjøpssamarbeid

Rådmann Karsten Reitan i Selbu kommune kommenterer pressemeldinga fra Selbu Bedriftshelsetjeneste med en egen pressemelding:

I forbindelse med at Selbu kommune måtte gå ut med anbud om bedriftshelsetjeneste, vil kommunen presisere at det ikke er på grunn av innkjøpssamarbeidet i Værnesregionen.  Selbu kommune måtte gå ut med anbud fordi lov og forskrifter om offentlige anskaffelser krever det. Kommunen gikk ut med anbud som selvstendig kommune men sammen med andre kommuner i Værnesregionen. Tilbudene ble delt særskilt på hver enkelt kommune.

Innkjøpssamarbeidet i Værnesregionen har bidratt til at vi har fått på plass en avtale iht lovverket og en avtale som er meget fordelaktig med tanke på pris og kvalitet.

- Grunnen til at samme leverandør ble valgt for alle kommuner i samarbeidet, er at den valgte leverandør var den som scorte best totalt sett ved tildeling i hver enkelt kommune, skriver rådmann Karsten Reitan i en pressemelding.