Ann Kristin Geving

Leif Edvard Muruvik Vonen

Tor Jakob Reitan

De siste ukene har Stjørdal kommune mottatt en rekke henvendelser fra dere hvor dere uttrykker bekymring for hvordan den pågående lærerstreiken påvirker elevene negativt både faglig og sosialt.

Vi deler deres bekymringer.

Lærerstreiken har rammet skolene i Stjørdal kommune hardt, og noen av våre elever har allerede mistet ti prosent av skoleårets undervisningstimer. Like alvorlig er det at de har mistet sin viktigste sosiale arena.

Lærerne gjør mye mer enn å undervise. De er førstelinjen blant barn og unge, og kjenner godt til deres muligheter og sårbarheter. De kjenner de ulike hjemmeforholdene, de kjenner verdien av samværet mellom barn, og de fanger opp hjelpebehov.

Nå meldes det inn færre enn vanlig til våre ulike hjelpetjenester, og vi mangler innsikt i utviklingstrekk i kommunens ungdomsmiljøer. Vi er avskåret fra å drive målrettet tidlig innsats, og konsekvensene kan dermed bli store før vi får forhindret dem.

Vi forstår og deler den frustrasjonen dere familier nå opplever når de unge snur døgnet, viser likegyldighet og oppgitthet.

Vi ser også at mange elever gir uttrykk for at de ikke har noe mål eller mening i hverdagen. Streiken gjennomføres etter to skoleår med tøffe pandemitiltak og rett etter en sommerferie på to måneder – her er døra vid åpen for negative konsekvenser! Dette kan lede sårbare elever mot langvarig vegring og frafall fra skolegang.

Befolkningsdata og folkehelsekunnskap viser at frafall fra videregående skole, manglende struktur og mening i hverdagen samt mangelen på opplevd fellesskap, er faktorer som over tid fører til sosiale ulikheter.

Vi som kommune har ikke myndighet til å stoppe streiken, og tar heller ikke parti. Men på vegne av våre barn og unge ønsker vi vår dyktige lærerstab tilbake til sin viktige jobb så snart som mulig. Vi oppfordrer partene i streiken om å komme til enighet i en konflikt som har store konsekvenser for en uskyldig tredjepart.

I mellomtiden har vi satt inn flere tiltak for å skape arenaer der ungdom kan møtes, blant annet åpen idrettshall og utvidet tilbud hos ungdomskontakten. Men dette er langt ifra nok for å kompensere for skolen som en sosial arena.

Mange foresatte lurer også på hvordan elevene skal få tatt igjen det faglige. Det korte svaret er at det vet vi ikke enda. Vi vil samarbeide med Utdanningsdirektoratet som har uttalt at de vil vurdere konsekvensene av tapt undervisning og tiltak når streiken er over.

Vi vet at dette ikke er noen ønsket situasjon for noen av partene, og håper at elever og lærere kan ta tilbake skolehverdagen igjen så raskt som mulig.