- Det er alvorlig at grunneier i Selbu bidrar til å spre fordommer om samisk befolkning og regelrett historieforfalskning gjennom å arrangere et møte der det er foredragsholdere som er tilknyttet en organisasjon som kalles Etnisk og demokratisk likeverd (EDL). Det synet denne organisasjonen forfekter har ikke plass for urfolks eksistens, rettigheter eller framtid, sier May Britt Lagesen, leder av Samisk råd i Trøndelag.

Hun forventer at ansvarlige politikere tar avstand fra slik retorikk. - Jeg som hovedutvalgsleder og leder av Samisk råd Trøndelag ønsker å bidra til en redelig samfunnsdebatt som ikke skal preges av alternative fakta og hets mot folkegrupper. Fylkeskommunen har et ansvar for å ivareta alle og har i samarbeidsavtalen med Sametinget påtatt seg medansvar for å sikre samisk språk, kultur og næringsgrunnlag. Det er bekymringsfullt at slike møter kan bidra til en ytterligere forverring av debattklimaet knyttet til samiske saker i deler av sørsamisk området, sier Lagesen.

Det er Selbu Utmarks råd og Roltdalen Almenningsstyre som har invitert til grunneiermøte under tittelen: «Er grunneierretten i ferd med å forvitre?». I programmet så er det invitert foredragsholdere fra organisasjonen EDL (Etnisk demokratisk likeverd), en organisasjon som fremmer tankegods om «rase-renhet» og at samene er innvandrere uten rettigheter i området.

- Vi trenger debatt og samhandling, spesielt der det kan være interessekonflikter, men da må også de samiske interessene og stemmene være en del av programmet. Vi må ha en redelig samfunnsdebatt, og dette møtet er ikke et konstruktivt bidrag til det, sier Lagesen.