Kontrakten som ble inngått inneholder drift og vedlikehold av nesten 50 mil med vei, og trer i kraft 1. september med en varighet på tre år.

Dette er den største driftskontrakten for Statens Vegvesen i ny organisasjon, målt i omsetning. Vegstrekningene som skal driftes strekker seg fra Dovrefjell i sør til Verdal i nord. Avtalen mellom Statens vegvesen og Veidekke AS gjelder drift av E6, E14, riksveg 706 og riksveg 70.

Omsetningen i kontrakten er beregnet til å være i overkant av 502 millioner kroner.

Den største kontrakten

- Dette er den største kontrakten vi har signert, og vi har store forventninger til at den skal bidra både til bedre fremkommelighet og tryggere veger året rundt, ettersom det gir oss muligheten til å prioritere ressursene bedre på eget vegnett, og dermed være mer effektive, sier Ruth Myklebust, avdelingsdirektør for Drift og vedlikehold Midt i Statens vegvesen.

Driftskontraktene Statens vegvesen inngår med entreprenører, i dette tilfellet Veidekke AS, er svært viktig for samferdselen i landet. De innebærer brøyting, strøing og salting av vegen vinterstid, kosting og annet renhold på sommerstid, fjellsikring, ettersyn av stikkrennene som sørger for at veger ikke blir oversvømt, i tillegg til ettersyn av viktige trafikksikkerhetsinnretninger som rekkverk og skilting.

Vil reagere hurtigere ved uforutsette hendelser

Når Statens vegvesen nå inngår en så stor driftskontrakt, med en entreprenør som skal stå for drift av en såpass lang vegstrekning, medfører det flere fordeler. I en situasjon med stor aktivitet i dette området, og koordinering med flere aktører, settes det store krav til samhandling for å unngå uheldige konsekvenser for trafikantene. Tidligere bestod tilsvarende område av fem kontrakter, som omfattet både fylkes- og riks- og europaveger.

- At vi nå erstatter flere mindre kontrakter med en stor kontrakt, betyr bedre fremkommelighet og forutsigbarhet både for private trafikanter og for yrkessjåfører og næringsliv. For eksempel kan det å ha færre og større kontrakter gjøre det lettere å reagere hurtig ved uforutsette hendelser. Som for eksempel store snøfall i mai, slik vi nylig hadde, avslutter Myklebust.