Siden 12. mars har NAV Trøndelag mottatt 735 nye søknader om dagpenger. Totalt i landet har det kommet inn 9 195 søknader disse dagene. I Trøndelag er det registrert 770 sykefraværstilfeller med påvist eller mistanke om koronadiagnose per 16. mars. Totalt i landet er det registrert 12.215 sykefraværstilfeller per 16. mars.

– Vi gjør alt vi kan for at folk får pengene sine. Det er vår aller viktigste oppgave i denne krisesituasjonen. Men antall søknader om dagpenger ved permitteringer og sykepenger har økt kraftig de siste dagene. Dette vil føre til økt saksbehandlingstid, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wigum.

Oppdatert informasjon om forventet saksbehandlingstid vil bli publisert jevnlig på nav.no.

NAV har mobilisert alle tilgjengelige ressurser for å håndtere økningen av saker.

– Vi er i full gang med å styrke bemanningen innenfor de enhetene som behandler dagpenger, sykepenger og omsorgspenger, slik at de kan få ned saksbehandlingstiden, sier Wigum.

Det settes også inn ekstra ressurser for å håndtere alle telefonhenvendelsene som kommer. Mange NAV-kontor er fysisk stengt og publikum oppfordres fortsatt til å bruke de digitale kanalene.

NAV har løpende kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om midlertidige regelverksendringer og andre tiltak som kan avlaste situasjonen, og vurderer fortløpende mulighetene for å gjøre forenklinger i saksbehandlingen.

– Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid med tiltakspakken for koronasituasjonen. Informasjonen vil oppdateres fortløpende på nav.no, og dette er derfor den beste kilden til oppdatert informasjon, sier Wigum.