Rovviltnemndene fastsetter kvoter i regioner hvor bestandsmålet er nådd eller i regioner uten fastsatt bestandsmål av bjørn, mens Miljødirektoratet har denne myndigheten i øvrige regioner.

Fylkesmannen i Trøndelag forklarer i en pressemelding at Miljødirektoratets avgjørelse om å ikke åpne opp for lisensfelling, er basert på flere forhold.

Når det gjelder region 6, Trøndelag og Mør og Romsdal, så er det følgende punkter som er aktuelle:

- Rovdata anslår at det ble født rundt syv kull med bjørnunger i 2019, noe som er betydelig lavere enn Stortingets mål om 13 kull. Antall ungekull har vært stabilt, og godt under målet, over lang tid.

- Rovviltregion 5 (tidligere Hedmark, Red. anm) er eneste rovviltregion som har nådd det regionale bestandsmålet på 3 ungekull av bjørn per år.

- Det er felt tre voksne binner med leveområde i Trøndelag i 2020.

- Antall påviste skader på husdyr som er forårsaket av bjørn, har gått ned siden 2009.

- Miljødirektoratet vurderer at ingen områder i år har særlig betydelige bjørneskader utenfor områder prioritert til brunbjørn, men tre områder utpeker seg noe, herav Grong, Namsskogan, Høylandet og Namsos i Trøndelag.

- På bakgrunn av skadesituasjon og skadehistorikk ble det gitt tillatelse til skadefelling på to bjørner kommunene Grong, Høylandet og Namsskogan, i Trøndelag vest for E6, hvorav en voksen hannbjørn ble felt 12.juli og en voksen binne ble felt 17.juli. Ytterligere en skadefelling ble gitt 21. juli, men ingen bjørn ble felt i henhold til denne tillatelsen. Per dags dato foreligger det ingen gjeldende skadefellingstillatelser i dette området.

- I Trøndelag er det også gitt skadefellingstillatelser på bakgrunn av påviste skader i Snåsa, Selbu og Meråker. Det ble ikke felt bjørn i henhold til disse tillatelsene.

Fylkesmannen skriver videre at bakgrunnen for beslutningen er at bestanden av bjørn fortsatt ligger under bestandsmålet i disse rovviltregionene og det foreligger ikke et bestandsmessig grunnlag for å redusere bestanden eller å regulere bestandens utbredelse.

– Miljødirektoratet viser for øvrig til at dersom det oppstår akutte skadesituasjoner forårsaket av bjørn vil skadefelling av skadegjørende individ kunne vurderes i henhold til gjeldende regelverk, heter det i brevet.