De foreløpige resultatene fra vinterens overvåking av ulv presenteres i en ny statusrapport, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata. Rapporten gir et sammendrag over det som pr. 15. mars i år er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge vinteren 2021-2022.

Ulv i Norge kartlegges og registreres årlig i Norge og Sverige i perioden fra 1. oktober til 31. mars. Vi gjør oppmerksom på at resultatene som presenteres i dag er foreløpige og at det fulle bildet over ulv i Norge i vinter først kommer rundt 15. mai i år.

44-45 med helnorsk tilhold

– Så langt i vinter er det påvist 116-119 ulver i Norge og grenserevir, hvorav 44-45 med helnorsk tilhold og 57-59 med tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige. 15 ulver har foreløpig usikker grensestatus og overvåking vil vise om de er helnorske eller grenseulver, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

– De aller fleste ulvene, med unntak av to, er dokumentert i Sørøst-Norge i fylkene Innlandet og Viken som har forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen), fortsetter han.

31 av ulvene er dokumentert døde i perioden som følge av lisensjakt, skadefelling og påkjørsel med bil.

Ulvekull født i 2021

Det aller viktigste i bestandsregistreringen er å dokumentere fødte ulvekull, siden Stortinget har fastsatt et bestandsmål på antall årlige kull.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

Så langt i vinter er det dokumentert fire valpekull i helnorske revir, hvorav Hornmoen, Mangen og Setten med fullstendig tilhold innenfor ulvesonen. I det fjerde helnorske reviret Slettås ble lederparet felt under jakt rett utenfor sonen. Det er i tillegg dokumentert valpekull i grenserevirene Varåa, Bograngen, Kockohonka, Kymmen, Magnor, Fjornshöjden og Rømskog.

– Det jobbes fortsatt med å avklare om Ulvåareviret, der det også er påvist yngling i år, er et grenserevir som i fjor. I grensereviret Juvberget ble det påvist et valpekull våren 2021, men det er foreløpig uavklart om noen av valpene inngår i vinterens familiegruppe, sier Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

Ber om tips

Selv om vinterens ulveovervåking går mot slutten oppfordres publikum fortsatt til å melde inn observasjoner.

– Observasjoner av ulv og spor etter ulv kan meldes til en lokal rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO) eller til Høgskolen i Innlandet ved Evenstad, eller via rapportsystemet Skandobs, sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulveovervåking i SNO.

En endelig statusrapport for ulv i Norge og Sverige vinteren 2021-2022 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2022, heter det i pressemeldinga fra Rovdata.