I dag skal formannskapet i Malvik behandle om det skal innføres betaling i bomringene for el-biler.

I rådmannens innstilling heter det at Malvik kommune anbefaler dette. I sakspapirene heter det videre at det er viktig at takstene samordnes for å unngå trafikklekkasje fra E6 til Fv. 6708.

Nye regler

En ny proposisjon åpner for å ta betaling for nullutslippskjøretøy i eksisterende bompengeprosjekter, dersom lokalpolitikerne slutter seg til et vedtak om dette.

Takstene kan variere mellom 0 og 50 prosent av ordinær takst, fratrukket brikkerabatt.

For at vedtaket skal gå gjennom, må det også innom berørte fylkesting og kommunestyrer for de aktuelle bompengeprosjektene.