Lensmannen vil ikke lenger ha en rolle i behandlingen av naturskadesaker. Skadelidte skal nå forholde seg direkte til Landbruksdirektoratet, som vil forvalte hele ordningen fra søknad til vedtak og eventuell erstatningsutbetaling.

Fra 1. januar 2017 skal skadelidte søke selv via et elektronisk søknadsskjema på nett, direkte til Landbruksdirektoratet. Dette vil gi en mer effektiv prosess, større grad av likebehandling og gi den skadelidte et større eierskap til hele søknadsprosessen. Endringen er i tråd med digitaliseringen i offentlig sektor, og skal være en forbedring av tilbudet til innbyggerne.

Landbruksdirektoratet mener det er viktig at Fylkesmannens beredskapsavdeling får god informasjon om endringen.

Bakgrunn for ny lov om naturskadeerstatning

Den nye loven erstatter «Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)» fra 1994. Opprinnelig naturskadelov ble innført i 1961, og er unik i Europa.

Landbruksdirektoratet har siden 1961 forvaltet den statlige erstatningsordningen for naturskader. Ordningen dekker naturskade på fast eiendom og løsøre som ikke dekkes av alminnelig forsikring. Ordningen er viktig for alle privatpersoner, veilag og andre virksomheter som utsettes for naturskade. Den 1. januar 2017 trer en ny lov for naturskadeerstatning i kraft.

Målet med omleggingen er:

- Raskere, enklere og mindre byråkratisk søknadsprosess for skadelidte

- Mer åpenhet og lettere tilgang til ordningen

- God veiledning til befolkningen om den statlige ordningen for naturskadeerstatning

Hva betyr endringen i praksis?

Dekningsområdet er i hovedsak det samme som i dagens lov, og skadetyper som dekkes vil også være de samme. Den største endringen som trer i kraft 1.1.2017 er at det innføres et elektronisk søknadsskjema hvor det er den enkeltes ansvar å søke om erstatning og, som del av dette, innhente anbud for gjenoppretting av naturskaden.

Lensmannen vil ikke lenger ha en rolle i behandlingen av naturskadesaker, og skadelidte skal nå forholde seg direkte til Landbruksdirektoratet, som vil forvalte hele ordningen fra søknad til vedtak og eventuell erstatningsutbetaling.

En enkel og lett tilgjengelig ordning

Målet er at de som utsettes for naturskade skal finne god informasjon om den statlige erstatningsordningen og oppleve det som enkelt å søke erstatning på nett. Derfor har Landbruksdirektoratet lagt vekt på å utvikle god og tydelig informasjon om ordningen på vår nettside www.naturskadeordningen.no, og et enkelt, digitalt søknadsskjema med gode veiledningstekster. Siden blir tilgjengelig fra årsskiftet.

For å nå ut til skadelidte som kanskje ikke kjenner til erstatningsordningen og gjøre det enklest mulig å finne og bruke det digitale søknadsskjemaet, vil vi ta i bruk både tradisjonelle og sosiale medier for å nå ut til personer i naturskaderammede områder.

Samarbeid om god informasjon til deres målgrupper

Innføringen av ny lov innebærer et økt informasjonsbehov blant målgrupper dere er i berøring med. En naturskade kan oppleves som en krise for den som rammes, og informasjonsbehovet vil være stort for den enkelte. Vi ser at vi har en felles interesse i et godt samarbeid om å formidle riktig informasjon til deres målgrupper.

Fylkesmannens beredskapsavdeling, og kanskje særlig beredskapsansvarlige i kommunene, vil kunne få henvendelser i forbindelse med naturskade. Da kan dere henvise til vår nettside www.naturskadeordningen.no, for mer informasjon og veiledning. Over nyttår vil vi også sende dere en brosjyre i PDF- format, som kan være nyttig for å videreformidle informasjon om ordningen, samt en artikkel dere kan bruke for å informere på nett/intranett om dere ønsker.

Hva er naturskade

Skader som direkte skyldes en naturulykke kan gi rett til erstatning. Naturulykke kan være:

Storm - som storm regnes vind med styrke over 20,8 m/s, jf. Beaufortsskala

Stormflo - stormflo som kan gi rett til erstatning er når vannstanden kommer over det lokale nivået for fem års gjentaksintervall

Flom - flom som kan gi rett til erstatning er når et vassdrag går over sine bredder og påfører skade på omkringliggende områder. Det kan også oppstå flom når rennende vann danner villbekker i skrånende terreng. Skader som følger av overvann etter nedbør dekkes ikke

Skred - som skred regnes blant annet jordskred, leirskred, steinskred, sørpeskred og snøskred

Jordskjelv