156 prosjekter med søknadsbeløp under 100.000 kroner har nå fått innvilget støtte fra Kulturminnefondet, tolv av disse er fra Trøndelag og av disse igjen er fem fra Røros.  Ingen verken fra Selbu, Tydal eller Holtålen er innvilget støtte denne gang.

Fristen for å søke Kulturminnefondet om støtte til bevaring av verneverdige kulturminner i 2016, var 1. november i fjor. I alt kom 902 søknader inn, og av de har nå 156 fått innvilget støtte. De prosjektene som har fått støtte så langt, er prosjekter med tilskudd under 100.000 kroner.

Prosjektene som nå har fått støtte er fra hele landet, med flest prosjekter i Oppland og Hedmark. Fra Trøndelag har de tolv prosjektene fått støtte på tilsammen 527.500 kroner.

De resterende prosjektene behandles i Kulturminnefondets styre før påske, og alle tildelinger for 2016 blir da klare.

I alt har Kulturminnefondet for 2016 fått inn søknader på til sammen 230 millioner kroner. Med omtrent 70 millioner til fordeling, prioriteres prosjektene blant annet på geografi, etnisitet, verdiskaping og type kulturminne.

Svenskveien 24, vinduer, Røros kommune, tilskudd: 31 500,-

Risvollen seterstue, vinduer, Røros kommune, tilskudd: 52 000,-

Flanderborg 4, vinduer, Røros kommune, tilskudd: 40 500,-

Seterstue Arrestvolden i Røros kommune, tilskudd: 95 000,-

Eldhus i Erlia, Røros kommune, tilskudd: 32 000,-

Norsk kulturminnefond er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner.

Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmere 500 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.