Det står bra til med folkehelsen i Selbu, og de aller fleste innbyggerne føler tilhørighet og trives i kommunen, det sto i rapporten om folkehelsa, basert på tall fra KOSTRA. Rapporten ble fremlagt for kommunestyret i Selbu mandag kveld.

- Men hvis vi skal følge KOSTRA tallene så blir vi en gjennomsnittskommune. Det kan vi ikke være, vi har andre utfordringer. Derfor må vi supplere med de tallmateriell og fakta som ligger i rapporten for å forbedre oss ytterligere for å bedre folkehelsen, sier APSV's Kjell Tore Aftret (bildet).

Her er hele rapporten:

Det er god tilgang til frisk luft, rent drikkevann og naturopplevelser. Det er forholdsvis små ulikheter i sosioøkonomisk fordeling (liten inntektsulikhet, få barn i lavinntektshusholdninger, lav andel sosialhjelpsmottakere) i Selbu sammenlignet med land og fylke.

En forholdsvis høy andel av befolkningen har fullført videregående skole, og frafall fra videregående er lavere enn for land og fylke. En høy andel av barn og unge deltar i fritidsorganisasjoner.

Det har vært en vekst i gruppen eldre utenfor arbeidsfør alder, og andelen av befolkningen over 80 år er relativt høy Prognosene tilsier sterkere vekst i den eldre aldersgruppen kontra den yngre.

Det har vært vekst i andelen unge uføre (18-44 år) i Selbu, og det er en høyere andel unge uføre her enn i land og fylke  Andelen uføre (18-66 år) i kommunen vokser svakt. Det er en høyere andel unge arbeidsledige (15-29 år) i Selbu enn i land og fylke. Det er noe høyere sykefravær i Selbu enn nasjonalt, og det er dobbelt så høyt sykefravær hos kvinner enn hos menn i kommunen.

Kommunen vil i løpet av 2016 bli pliktig til komme med aktivitetstilbud ved tildeling av økonomisk stønad for mottakere under 30 år. Det er vanskelig å finne tiltaksplasser i kommunen allerede før dette kravet.

Andelen elever som trives ved 7. og 10. trinn er lavere enn for fylke og land, og andelen for 10. trinn er synkende, men ungdataundersøkelsen viser trivsel på linje med nasjonalt nivå. Det er en noe høyere andel elever i Selbu som ligger på laveste mestringsnivå i regning enn for land og fylke (5. trinn).

Noen ungdommer i Selbu oppgir at de ikke har det bra (12% mener de har dårlig helse; 8% «har det ganske dårlig»). Noen ungdommer føler seg ensomme og noen ungdommer (over landsgjennomsnittet) oppgir at de blir mobbet.

Det er manglende tilrettelegging for aktiv transport i kommunen (gang- og sykkelveg, busstilbud).

Selbu har en høyere andel 17-åringer med fedme/overvekt enn land og fylke: spesielt hos menn.

En høy andel ungdommer oppgir at de får lov å drikke alkohol av foreldrene (22% mot 7% på landsbasis)

En økende andel av befolkningen i Selbu oppsøker lege/ tar ut medisiner for psykiske symptomer og lidelser  Det er store kjønnsforskjeller i psykisk helse hos ungdom  En høyere andel av befolkningen i Selbu enn i land og fylke behandles for muskel- og skjelettplager  En økende andel av befolkningen i Selbu har blitt diagnostisert med diabetes type 2 (noe høyere enn land og fylke)