Holtålen har siden høsten 2019 vært i stor endringsmodus, og det har ligget i kortene at kommuneadministrasjonen i løpet av våren 2020 skal flytte til den gamle avdelinga på sykehjemmet.

– Den pågående korona-situasjonen har bydd på utfordringer, men den gir oss også erfaring med de mulighetene som faktisk finnes i dagens teknologiske samfunn, sier ordfører Arve Hitterdal.

Flytting av administrasjonen til sykehjemmet er nå utsatt på ubestemt tid, da kommunen har opprettet en skjermet korona-avdeling der.

Hvor lenge denne avdelinga må være operativ er det umulig å forutse på nåværende tidspunkt, men uansett er kommunen avhengig av å ha en fungerende kommuneadministrasjon.

Kommunen har siden høsten vært inne i en storstilt prosess for å se på hvordan ressursene kan utnyttes bedre, mer effektivt, og aller helst sånn at tilbudet for innbyggerne i kommunen blir bedre.

Som et ledd i dette foreslår nå ordføreren sammen med administrasjonens ledelse å innføre permanent hjemmekontor for deler av administrasjonen i kommunen.

Dette betyr i praksis at kommunen ikke lenger vil ha behov for et fysisk rådhus, slik vi kjenner det i dag. Dette vil selvsagt gi en stor besparelse på kommunens driftsbudsjett, spesielt innenfor bygningsdrift, som inkluderer blant annet strøm, vedlikehold og renhold.

Servicetorg

Av praktiske årsaker foreslås det å opprette en avdeling for servicetorget i ÅlenTorget.

Denne avdelinga vil bestå av en bemannet resepsjonsdisk og digitale infotavler som oppdateres fortløpende.

Her vil det også være et møterom og eventuelt kontorer som kan benyttes for saksbehandlere til fysiske møter med innbyggere, møter i egen administrasjon, politiske møter og lignende.

– Tanken er at fysiske møter kun skal gjennomføres svært unntaksvis. Foreløpig vil vi være avhengig av fasiliteter for dette, men målet er at fysiske møter skal fases helt ut, sier Hitterdal.

Servicetorget skal for øvrig utformes med skjermer sånn at personer som ikke har tilgang til digitale hjelpemidler hjemme kan benytte utstyr her for å komme i kontakt med saksbehandlere.

Politisk behandling før sommerferien

Selv om et digitalt rådhus vil være ressursbesparende i lengden, vil det uansett være kostnader knyttet til både etablering og drift.

Derfor er det viktig at dette forankres politisk.

Ordføreren sier målet er at saken kommer opp til politisk behandling i løpet av våren 2020.

Det vil også være nødvendig å kartlegge behovet for nødvendige fasiliteter som tilknytting til fiber for de ansatte som får pålagt hjemmekontor. Som et ledd i dette kan det være nødvendig å revidere og endre prioriteringer i den allerede vedtatte planen for fiberutbygging i kommunen. Både ordfører og kommunedirektør er blant de med dårlig utbygd internett og vil være med i betraktningen når kartet over fiberutbyggingen skal tegnes.

Hitterdal sier kostnadene forbundet med etablering og drift av hjemmekontor skal dekkes av kommunen, enten gjennom å dekke etableringskostnader, eller i form av månedlig godtgjørelse eller husleie.

– Mest trolig blir vi nødt til å ha en kombinasjon av begge deler. Her må kommunen være på tilbudssiden da det i enkelte tilfeller kan være snakk om vesentlig oppgradering og oppussing for å få på plass et hjemmekontor med godt arbeidsmiljø ute hos de ansatte, sier han.

6 timers dag

Også administrasjonen ser positivt på forslaget og flere har gitt uttrykk for at dette vil være det endelige løftet inn i den digitale framtida. Erfaringene fra de siste to ukene tilsier at dette også slår meget positivt ut på effektiviteten.

Som en del av forslaget vil det også bli vurdert om dette tiltaket kan kombineres med en arbeidsdag på 6 timer for ansatte i administrasjonen, noe som trolig vil gjøre Holtålen mer attraktiv på arbeidsmarkedet ved rekrutering av nye ansatte.

– Innbyggerkontakt med saksbehandlere og nøkkelpersoner i kommunen vil etter planen fases over til telefon og videomøter, men med litt tilvenning tror vi dette vil bli bedre og mer effektivt både for saksbehandlere og for innbyggerne. Det sosiale arbeidsmiljøet blant de ansatte kan fint løses med digitale kaffe- og lunsjmøter, sier Arve Hitterdal og mener dette kan bli et godt tiltak både for økonomien, for dialogen mellom kommunen og innbyggere, og for hverdagen til de ansatte.

– Det er heller ingen tvil om at dette vil gi Holtålen status som framtidskommune nummer en, og det kan vi like, sier ordføreren.

Hør intervju her: