– Det er viktig å skape byområder der det er godt å bo og arbeide. Vi styrker derfor kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med å utvikle bærekraftige og attraktive områder, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen bevilger 22 millioner kroner til byutvikling i Oslo og Akershus, Bergensområdet, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Nedre Glomma, Buskerudbyen, Grenland, Kristiandsandsregionen og Tromsø.

– Jeg er glad for at byområdene samarbeider om oppfølging av regional plan og gode helhetsløsninger på tvers av kommune- og fylkesgrensene, og det utvises stor kreativitet og vilje til å finne nye løsninger, sier Mæland.

Trondheimsregionen får 6,55 millioner kroner til seks hovedprosjekter.

Trondheimsregionen

Trondheimsregionen – som er et interkommunalt samarbeid - vil i prosjektet "Klimavennlig arealutvikling i Trondheimsregionen og oppfølging av byvekstavtale" bidra til kunnskapsinnhenting, kompetanseheving og formidling til nytte for alle parter i samarbeidet

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune får støtte til "Regional plan for arealbruk i Trøndelag". Planen skal bidra til areal- og transportutviklingen i hele fylket ses i sammenheng med og støtter opp under målsettingene for Trondheimsregionen.

Melhus

Melhus kommune vil som oppfølging av byvekstavtale og mål om klimavennlig arealutvikling prioritere detaljregulering og utvikling av kollektivknutepunktet stasjonsområdet i Melhus som et av de viktigste tiltakene i kommunen.

Stjørdal

Stjørdal kommune har to prosjekter: "Kartlegging av parkering i Stjørdal" og "Knutepunktsutvikling" som begge er viktige for klimavennlig arealutvikling og for oppfølging av byvekstavtalen.

Malvik

Malvik kommune får støtte til planlegging og utvikling av Hommelvik og Vikhammer som sentrale knutepunkter i kommunen. Dette er oppfølging av byvekstavtalen og arealstrategien. Også en boligstrategi skal utvikles.

Trondheim

Trondheim kommune vil gjennom "Trondheim Bylab" gjennomføre flere prosjekter, bl.a. samordnet parkeringspolitikk, byutvikling Nyhavna og Sluppen og fortetting i småhusområder langs busstraséene, for å følge opp byvekstavtalen og utforske nye måter for å oppnå en bærekraftig og attraktiv by.