– Det som skulle bli en reform på de yngste elevenes premisser, har underveis blitt noe ganske annet, sier stortingsrepresentant Marit K. Strand, som tirsdag la frem et forslag i Stortinget om evaluering av seksårsreformen.

Marit Arnstad, som også sitter i Undervisning- og forskningskomiteen på Stortinget, mener utfasing av barnehagepedagogikken, økt læringstrykk og mindre tid til fri lek for de yngste elevene skaper utfordringer.

– Med innføringen av Kunnskapsløftet, og utviklingen av et stadig mer omfattende kvalitetsvurderingssystem, er skoledagen for 6-åringene i dag noe helt annet enn det som var intensjonen da Reform-97 ble vedtatt, sier Arnstad som understreker at det ikke er aktuelt å heve alderen for skolestart.

– Men vi plikter å legge til rette slik at skolen kan ivareta behovene til de yngste elevene på en bedre måte enn i dag.

Begge stortingsrepresentantene fra Senterpartiet mener en god skolestart er avgjørende for å lykkes utover i skoleløpet. Mens det er foretatt en omfattende evaluering av Reform 97, finnes det lite forskning på hvordan skolestarterne har det i skolen.

– Men både undersøkelser fra SSB og PISA tyder på at seksårsreformen har hatt liten effekt på elevenes læringsutbytte. Samtidig tilsier signalene fra lærere og andre fagpersoner at tidligere skolestart og målstyringen av skolen skjer på bekostning av spesielt de yngste elevene, sier Arnstad.

– Dessverre ser vi at en del elever, og spesielt gutter, har utfordringer med å passe inn i en stram skoledag med mye stillesitting, høyt læringstrykk og krav om egenvurdering, sier Strand.