Seks ungdommer i Os har skrevet til ordfører Runa Finborud der de sier at de ikke er interessert i at Os går inn i en «storkommune» med Røros og Holtålen.

Ordføreren Finborud svarer ungdommene at hun vil bidra med refleksjon rundt hvilke konsekvenser de ulike valgene kan få, skiver Østlendingen.

Når det gjelder kommunesammenslåing eller ikke, minner Finborud ungdommene på at kommunestyret i Os har vedtatt å sette i gang utredninger rundt Nord-Østerdal-alternativet (NØ-alternativet), Holtålen, Røros-alternativet (ORH-alternativet) og nullalternativet.

Finborud refererer til at vedtak knyttet til interkommunalt samarbeid hovedsakelig har gått i Røros og Holtålens favør, både i forrige og i tidligere perioder der Sp har hatt flertall.

- Dere skriver at mange velgere valgte Sp ved siste valg grunnet en tilnærming sørover i forrige kommunestyreperiode, og at en helomvending i dette spørsmålet vil være en hån mot mange som temte Sp ved forrige kommunevalg. Jeg har stor forståelse for at Os Sp har blitt oppfattet som sørvendt, skriver Finborud i brevet til ungdommene.

Finborud nevner eksempelvis etablering av ny felles enhet for landbruksforvaltning med Os, Røros og Holtålen som trer i kraft fra høsten av med Os som vertskommune, og vedtaket i april 2015 der kommunestyret også gikk inn for et felles regnskapskontor for Os, Røros og Holtålen. Finborud nevner også forprosjekt innen plan og miljøvern, og samarbeid som allerede er inngått med Røros og Holtålen innen barnevern, brann, skatt, lønn, legevakt, kommunelege samt IKT.