- Som tidligere år vil vi legge ut informasjon om når og hvor det registreres jervekull i Norge mens arbeidet pågår. Målet er å gi publikum innsikt i overvåkingsarbeidet som utføres på jerv, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Gå til jervetelleren for 2016 her.

All informasjon som legges ut i jervetelleren er basert på foreløpige vurderinger utført av SNO i felt. Dataene vil i etterkant bli gjennomgått og kvalitetssikret av Rovdata, og presenteres i en endelig rapport 1. oktober i år. Resultatene vil også bli slått sammen med svenske data og presenteres i en felles skandinavisk rapport.

Beregner bestandstall

I de kommende månedene vil SNO i Norge og länsstyrelsene i Sverige legge ned en betydelig innsats i å sjekke kjente og nye hi på leting etter jervekull i begge land. Jervetispene føder valper i hi rundt månedsskiftet februar-mars, og antall registrerte jervekull blir brukt til å beregne størrelsen på den norske og skandinaviske jervebestanden.

- Med utgangspunkt i kunnskap om hvor mange jerv det er i en bestand for hver tispe som føder valper, kan vi bruke tallene til å beregne størrelsen på den norske og skandinaviske jervebestanden, forklarer Kindberg.

I 2015 ble det registrert 65 jervekull i Norge, som var en oppgang på 13 kull sammenlignet med året før. Bestanden ble i 2015 beregnet til å bestå av cirka 340 voksne individer.

Fakta om overvåkingen av jerv:

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Jervebestanden i Norge blir overvåket ved å telle hvor mange valpekull som blir født hvert år og ved å analysere DNA fra innsamlede ekskrementer og hår fra arten.

Resultatene blir blant annet brukt til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.

Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.

SNO står hovedsakelig for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre.

DNA-prøvene som er samlet inn i Nord-Norge hvert år blir analysert ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Prøvene fra resten av landet blir analysert ved Uppsala universitet (UU) i Sverige.

Analysesvarene fra de to laboratoriene blir sammenstilt og rapportert i en felles rapport fra Rovdata.

(Kilde: Rovdata)