Nav har hittil i år anmeldt 45 personer i Sør- Trøndelag for å ha svindlet til seg nærmere 7,8 millioner kroner. Det er en markert økning sammenlignet med i fjor.

De fleste sakene gjelder dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP). 21 personer er anmeldt for svindel av dagpenger for i overkant av 3,6 millioner kroner. Det er en økning på 1,1 million fra samme tid i fjor. Anmeldelser av arbeidsavklaringspenger har økt med 1,9 millioner kroner fra 2013.

- Vi har flere og mer effektive kontroller enn tidligere. Samkjøring av offentlige registre gjør at vi avdekker både flere og større saker, sier avdelingsdirektør i Nav Kontroll Midt- Norge, Gaute Øren.

Opplyser ikke om arbeid

Både dagpenger og arbeidsavklaringspenger krever at man sender meldekort til Nav og oppgir antall arbeidstimer. Over halvparten av personene er anmeldt for å ha oppgitt langt færre arbeidstimer på meldekortet enn de faktisk har jobbet. Dermed har de fått utbetalt mer enn de har krav på.

- Det er bra at folk har inntektsgivende arbeid, men det er alvorlig når de bevisst skjuler disse opplysningene for Nav. Det er svindel av fellesskapets midler og bidrar til å undergrave tilliten til velferdssystemet, sier Øren.

Samarbeid gir resultater

De fleste sakene avdekkes gjennom opplysninger fra interne registre kombinert med samarbeid med andre offentlige etater. Den største saken i fylket gjelder svindel av dagpenger og sykepenger, en sak som ble jobbet fram sammen med UDI. Ved å benytte falsk identitet forledet personen Nav til å utbetale 634 000 kroner.

Trygdesvindel straffes

Domstolene ser alvorlig på misbruk av velferdsordningene.  Høyesterett har besluttet at trygdesvindel over 88 000 kroner normalt skal straffes med fengsel. I mai 2014 ble en mann i Sør- Trøndelag dømt til 30 dagers fengsel for å ha svindlet til seg dagpenger med kr 155 000.