Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner. Alt helserelatert fravær vil heller ikke kunne bli unntatt på vitnemålet. Det betyr at de ordinære reglene for dokumentasjon og fravær igjen gjelder fra skolestart, som er i tråd med beslutningen regjeringen tok i november 2021 da de midlertidige reglene ble fastsatt.

Pandemien

- Under pandemien ville vi unngå at elever med symptomer på luftveissykdom gikk på skolen av frykt for høyt fravær, samt unngå smitte og spredning av koronavirus. Jeg er veldig glad for at samfunnet er tilbake i en mer normal hverdag, også i skolen. Det betyr at vi går tilbake til vanlige regler og rutiner for tilstedeværelse på skolen til høsten, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Fraværsgrensa i videregående skole fungerer slik at hvis en elev har mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag, får ikke eleven karakter i faget. Eleven kan få dokumentert fravær med gyldig dokumentasjon. Men under pandemien innførte regjeringen midlertidige unntak for dokumentasjonskravet ved helserelatert fravær. Ut dette skoleåret må ikke elevene oppsøke helsetjenesten for å få dokumentert helserelatert fravær.

Fraværet må dokumenteres

Fra høsten kan ikke elevene lenger bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere helsefraværet sitt. Gyldig dokumentasjon etter reglene om fraværsgrensen er legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege, psykolog eller helsesykepleier. Det er først ved fravær over 10 prosent i et fag at elever trenger dokumentasjon. De trenger altså ikke oppsøke helsepersonell hver gang de er syke, så lenge de holder seg under fraværsgrensa.

Illustrasjonsfoto: Stokkan ungdomsskole, Stjørdal Foto: Stjørdal kommune

Skal se på fraværsgrensa

- Det er viktig at elevene kommer på skolen, både for å lære og for å være en del av det sosiale fellesskapet. Vi vet at fraværsgrensa har bidratt til at elevene er mer på skolen, men vi ser også at fraværsreglene slik de er i dag, har sine utfordringer. Derfor må vi hele tiden arbeide med å se på hvordan vi kan forbedre reglene slik at de bidrar til mest mulig tilstedeværelse for elevene, sier Brenna.

I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at vi trenger et tydelig og klart nasjonalt regelverk om fravær, samtidig er det rom for å forbedre dagens fraværsreglement, og det vil før sommeren bli sendt et oppdrag om dette til Utdanningsdirektoratet.

– Vi vil se på hvordan regelverket kan forbedres til det beste for elevene og for skolene slik at det bidrar til mer tilstedeværelse og økt gjennomføring i videregående opplæring. Regelverket skal oppleves rettferdig for både lærere og elever, og vi tar nå en gjennomgang på om det er for komplisert og for byråkratisk, sier Brenna.