Pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet:

Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger. Økt sykefravær i denne situasjonen kan imidlertid få store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiverne og norsk næringsliv. Arbeidsgivere betaler i dag for de første 16 første dagene med sykefravær, deretter betales sykelønn fra folketrygden/NAV. Nå reduseres arbeidsgiverperioden til tre dager for korona-relatert sykefravær.

Disse reglene vil gjelde også for frilansere og selvstendig næringsdrivende, slik at NAV utbetaler sykepenger allerede fra fjerde dag for disse gruppene også, mot tidligere fra dag 17.

Reglene gjelder fra og med mandag 16. mars. Regjeringen jobber med en refusjonsordning som vil komme på plass så fort som mulig.

– Nye regler vil lette byrden for arbeidsgivere og åpne opp for mer bruk av egenmeldinger. Reglene tar litt tid på få på plass og folk vil få etterbetalt sykelønn, sier arbeids – og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ingen grunn til å si nei til egenmelding

NAV har i dag et krav om legeerklæring for å akseptere sykmelding. Når folketrygden/NAV nå går inn og betaler for korona-relatert sykefravær fra dag fire, vil det med det vanlige regelverket bety at egenmeldinger ikke kan brukes. Derfor får NAV i dag (20. mars) hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring.

Et viktig budskap til arbeidsgivere er derfor at kortere arbeidsgiverperiode ikke innskrenker dagens adgang til bruk av egenmelding.

– I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager i trygg forvissning om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring, sier statsråden. Ingen skal tape på å bruke egenmelding, verken arbeidsgivere eller arbeidstakere, legger han til. Grunnen til at egenmeldinger er viktig nå er at fastlegene og legevaktlegene må bruke kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke skrive sykmeldinger. Alle som sitter i karantene eller er syke uten behov for legehjelp er derfor oppfordret til å be arbeidsgiver akseptere egenmelding i hele den vanlige arbeidsgiverperioden.

Følger opp Stortinget

Regjeringen ba fredag 13. mars om fullmakt til å lempe på arbeidsgivers finansieringsansvar ved sykefravær. Stortinget sa seg enig i dette 16. mars, og ba samtidig regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien til 3 dager. Stortinget ba også regjeringen om å gi frilansere og selvstendig næringsdrivende rett til sykepenger fra og med dag 4. Arbeids- og sosialdepartementet følger opp Stortingets vedtak og arbeider nå med en refusjonsordning. Detaljene i denne ordningen er ikke klare, og departementet vil komme tilbake med nærmere retningslinjer så snart som mulig.