Per Olav Bjørgum

Vi mener at det fremlagte prosjektet fra Nye Veier angående ny E6 i Malvik ikke svarer til samfunnets behov og strider imot det som vi i Malvik må prioritere. Planene til Nye Veier AS er ikke i samsvar med regjeringens nullvekstmål med hensyn til biltrafikk til de store byene, er ikke i samsvar med regjeringens klimamål, og bryter med våre egne målsettinger omkring jordvern.

Vi ser betydelig utfordringer for de som bor her i Malvik, for de som skal drive landbruk, for eiendommer som blir berørt, for økt støyproblem, og for de som blir estetisk berørt. Utbyggingen tar betydelig beslag i landbruksareal, med negativ effekt på landbruksnæringen og de som driver landbruk i området.

Videre er det utfordring i forhold til matproduksjon og matvaresikkerhet når vi bit for bit bygger ned matjord som er en meget begrenset ressurs i Norge.

Vi er også bekymret over Nye Veier sin forretningsmodell, hvor man lånefinansierer gigantiske motorveiprosjekter, og dermed gjør bilistene gjeldstynget i mange tiår fremover med store bompengekostnader, og det mangler en klar beregning av bompenger.

Vi syns ikke det er god distriktsprofil å bruke så mye på sentrale veier.

Det virker motstridende når ÅDT forutsettes økt fra 19.800 til 40.300, mens vi har vedtatt 0- vekst i personbiltrafikk.

Vi vil derfor legge frem følgende prinsippforslag som det må stemmes over først:

Aresam ber kommunestyret avvise hele Planid 201803. Det skal i stedet at kun lages doble tunnelløp!

Videre hvis det ikke blir flertall for ovennevnte er vår innstilling:

Generelt mener vi at en del av vedleggene i saksframlegget er til dels vanskelig å forstå, og her er noen kommentarer til hvorfor:

 Arealregnskap er kun delt opp i veg, rigg og deponi, og det er vanskelig å få en klar formening om tap av areal pr berørt part eller område. Det er også merket “Foreløpig”.

 Det mangler et klart svar på arealbruken på Leistadkrysset som forrige vedtak i Aresam etterspør

 Det henvises til positiv samfunnsnytte (planbeskrivelse kap. 5.13 (s. 105)) men konkret beregning er ikke fremlagt.

 Det henvises til hensyn til sør-boreal skog (Alternativvurderinger Leistadkrysset- Leistadåsen pkt. 2.4 s.7 ) som grunn til å beslaglegge mer dyrkamark på ved Leistad, men hva er grunnlaget for vern av dette området?

 Det er i presentasjoner sagt at støynivå blir lavere på ny vei pga støyskjerming, men da mangler sammenligningsgrunnlag. Vi må se på støy med og uten støyskjerming for 90km/t og med og uten støyskjerming for 110km/t for å kunne vurdere.

 Det er uklart hva som blir de økonomiske konsekvenser for kommune med f.eks veiforbindelse til Brattalia og Reitan-krysset.

 Det er uklart hva som er fordelen med å forlenge Svedalsvegen så mye kontra å bygge bru eller undergang, og hvordan de ekstra kostnadene til vedlikehold blir dekket.

Vi vil derfor legge frem følgende forslag til vedtak:

1. Aresam anbefaler kommunestyret å ikke akseptere framlagt plan fra Nye Veier. Det må minimum gjennomføres følgende endringer før vedtak i kommunestyret:

2. Endre planene til hastighet 90km/t

3. Gjøre en betydelig reduksjon av arealbruken i veikryss med av/påkjøringsramper og

rundkjøringer. Dette er mulig med hastighetsreduksjon fra 110km/t til 90km/t

4. Utrede en løsning hvor Leistadkrysset bevares som det er.

5. Utrede at utvidelse av vei forbi Leistadåsen trekkes mot åsen i stedet for mot

landbruksarealet.

6. Utarbeide en alternativ veitrase Sveberg - Brattalia på sørsida av Spar-kjøp

7. Utrede en løsning hvor Svebergkrysset bevares som det er.

8. Utrede om dagens bru over Homla kan beholdes som følge av 90km/t

9. Utrede om tunnel gjennom Svartløftberga kan gjennomføres som følge av 90km/t

10. Utrede en løsning med enten bru eller gangbru for Svedalsvegen

11. Midlertidig beslag i dalabakkan 47/45 tas ut av planen

For MDG Malvik

Per Olav Bjørgum