Pressemelding fra Trondhjems Turistforening og Nord-Trøndelag Turistforening om NVEs utkast til Nasjonal ramme for vindkraft på land:

Trøndelag hardt rammet av nasjonal ramme for vindkraft

I Nasjonal ramme for vindkraftutbygging får Trøndelag 3 av 13 vindkraftområder. Trøndelags 3 områder utgjør over 40% av det totale arealet som er foreslått. Dette er katastrofalt for naturen og friluftslivet, sier de daglige lederne i Trondhjems Turistforening og Nord-Trøndelag Turistforening, Frode Støre Bergrem og Nina Pettersen.

Turistforeningene i Trøndelag reagerer sterkt på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) peker på verdifulle natur- og friluftslivsområder som aktuelle for vindkraftutbygging. I dag ble utkastet til Nasjonal ramme for vindkraft på land overrakt til Olje- og energidepartementet (OED). Trøndelag er spesielt hardt rammet. Av totalt 13 utpekte områder får Trøndelag 3. indre Sør-Trøndelag (3276 km2) er et av områdene. Dette omfatter kommunene Stjørdal, Selbu, Klæbu, Malvik, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Rennebu og Meldal. Viktige tur- og utfartsområder blir berørt. Blant annet en nasjonal turrute (Norge på tvers), Innfallsporten til Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, Forollhogna nasjonalpark, Rensfjellområdet som er et av de viktigste hytte- og utfartsområdene hvor det utøves et mangfoldig friluftsliv. De populære turmålene Bringen, Ilfjellet og Kråkfjellet og Flåmarka/Brungmarka er også inkludert i vindkraftplanen. Kvitfjellhytta og Prestøyhytta med sitt rutenett sommer og vinter ligger også innenfor disse områdene. Barnas naturverden nord for Trollheimen står også i fare for å bli inkludert i planen. Urørthet og mangel på tilrettelegging er en av de viktigste kvalitetene for dette området. Hele fjellmassivet fra Kjølifjellet, via Rensfjellet og til Klæbu er et område for de som vil drive utilrettelagt friluftsliv hvor man navigerer med kart og kompass og overnatter i telt. Det er verdt å merke seg at det blir stadig færre slike områder.

Områdene som foreslås i nasjonal ramme inkluderer ikke Fosen og resten av Trøndelagskysten som allerede er hardt rammet av utbygd og planlagt vindkraft. Vi har dermed ikke fått se konsekvensene av vindkraft som allerede er vedtatt før nye områder foreslås.

- Vi må klare å ha to tanker i hodet på en gang! Vindkraft på land er bare en av mange muligheter for å fase ut fossil energi. Vi forventer at regjeringen velger klimatiltak med minst mulig tap av natur. Vi trenger ikke bygge ned verdifulle naturområder med vindkraftindustri, sier Bergrem og Pettersen.

Nei til vindkraft i urørt natur 

- Det er skuffende at ikke NVE slår fast at vi skal skjerme all urørt og inngrepsfri natur mot vindkraftutbygging. Slike områder har store naturverdier og artsmangfold, og gir mulighet for helt spesielle naturopplevelser, og burde ikke bygges ned, sier Bergrem og Pettersen.  - NVE har tatt ut noen friluftslivsområder av nasjonal verdi, men burde skjermet flere områder som i dag brukes av folk for å komme seg ut på tur. Vi mener man burde ekskludert alle regionalt viktige friluftsområder, og det sentrale hytte- og rutenettet for friluftslivet. Disse områdene er populære utfartsmål og gjør at mange kommer seg ut på tur. Naturinngrepene og støyen fra vindkraftverkene gjør at naturopplevelsen vil forringes kraftig hvis det blir vindkraftanlegg i slike områder, slår de fast.

Føre var-prinsippet  

DNT er bekymret for at det er store hull i kunnskapen om hvor vi finner viktige naturverdier og mye brukte friluftslivsområder.   - Vi reagerer på at NVE ikke legger føre var-prinsippet til grunn for arbeidet med nasjonal ramme. Det pekes på store kunnskapsmangler, men NVE tar ikke konsekvensen av det. De burde ikke åpne for utbygging i områder vi vet for lite om, men heller foreslått hvilken kunnskap som bør hentes inn før det tas så viktige beslutninger om et område Viktig høringsprosess fremover  Utkastet til nasjonal ramme sendes nå på høring, før Olje- og energidepartementet skal konkludere på den endelige utformingen.  Nok er nok i Trøndelag. NTT og TT vil jobbe aktivt for å stoppe videre naturskadelig landbasert vindkraftutbygging, og vi håper at berørte kommuner, politikere, lag og foreninger gjør det samme.

Pressemeldinga er undertegnet av de daglige lederne i Trondhjems Turistforening og Nord-Trøndelag Turistforening, Frode Støre Bergrem og Nina Pettersen.

Nina Pettersen er daglig leder i Nord-Trøndelag Turistforening Foto: NTT
Frode Støre Bergrem, daglig leder i Trondhjems Turistforening Foto: TT